Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
315Nr 454 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.09.2019 - 00:06
315Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok21.09.2019 - 00:18
314Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 21.09.2019 - 04:45
314DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości20.09.2019 - 20:43
313Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 20.09.2019 - 20:41
312Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 21.09.2019 - 10:47
311Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"21.09.2019 - 02:50
310Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w działkach...18.09.2019 - 19:23
307Nr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”21.09.2019 - 01:57
307Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202021.09.2019 - 07:39
307Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p20.09.2019 - 23:19
307Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 21.09.2019 - 21:38
307NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU21.09.2019 - 16:39
307Nr 23/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 76/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademickim Centrum Mediów i Promocji21.09.2019 - 01:12
306Nr 388 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU21.09.2019 - 09:32
306Biuro Prawne19.09.2019 - 11:26
306Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii20.09.2019 - 13:03
305Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 17:02
304Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 420.09.2019 - 12:39
304Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”19.09.2019 - 00:45
304Nr 432 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej21.09.2019 - 15:04
303Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda21.09.2019 - 06:47
300Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowe21.09.2019 - 22:22
300Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.09.2019 - 16:18
298Nr 80/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 21.09.2019 - 04:10
298Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej21.09.2019 - 00:26
298Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych22.09.2019 - 00:23
298Nr 33/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2018/2019 20.09.2019 - 19:13
297Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)21.09.2019 - 13:51
297Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”20.09.2019 - 00:46

Łącznie 22869711 odwiedzin dla wszystkich podstron.