Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
657Nr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)04.06.2020 - 19:44
657Nr 219/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/202004.06.2020 - 13:16
656Nr 112/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów...04.06.2020 - 12:21
655Nr 398 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w języku angielskim z zakresu "Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques"03.06.2020 - 19:12
654Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” 03.06.2020 - 22:57
654Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201803.06.2020 - 12:31
654Nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”04.06.2020 - 18:33
653Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.06.2020 - 03:18
653Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"03.06.2020 - 11:15
652Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim02.06.2020 - 11:28
651Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 02.06.2020 - 10:39
651Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych02.06.2020 - 16:12
650Nr 27 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna02.06.2020 - 02:42
649Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”04.06.2020 - 18:43
648Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce04.06.2020 - 15:49
648Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”04.06.2020 - 19:12
647Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym31.05.2020 - 19:17
647NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU03.06.2020 - 22:53
646Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...04.06.2020 - 08:51
645Nr 479 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.06.2020 - 11:16
644Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów04.06.2020 - 18:51
642Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 04.06.2020 - 15:29
641Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością04.06.2020 - 15:00
641Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych04.06.2020 - 19:12
640Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 04.06.2020 - 17:54
640Nr 74/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.06.2020 - 18:48
640Nr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej03.06.2020 - 07:56
639Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty04.06.2020 - 10:51
639Nr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.06.2020 - 01:57
639Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 22:16

Łącznie 25819000 odwiedzin dla wszystkich podstron.