Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
901Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 04.07.2020 - 08:57
3024Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej04.07.2020 - 08:57
1478Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym04.07.2020 - 08:58
2817Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201304.07.2020 - 08:58
3388Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.07.2020 - 08:58
241Nr 27/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 04.07.2020 - 08:59
1553Nr 910 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie – Kortowie”04.07.2020 - 09:00
2986Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2006 r.04.07.2020 - 09:00
932Nr 38/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:00
1269Nr 168 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:00
1294Nr 119 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Medwadowskiemu04.07.2020 - 09:00
1082Nr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej04.07.2020 - 09:01
3473Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:01
5185Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.07.2020 - 09:01
10883Władze Wydziału Nauk o Środowisku04.07.2020 - 09:01
1561Nr 61/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2015/201604.07.2020 - 09:02
2705Nr 320 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”04.07.2020 - 09:02
587Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie04.07.2020 - 09:02
1830Nr 727 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie04.07.2020 - 09:02
2165Decyzja Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa obiektu B Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. K. Obitza” 04.07.2020 - 09:02
23300Archiwum i Muzeum UWM04.07.2020 - 09:03
1227Nr 274 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"04.07.2020 - 09:03
781Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt04.07.2020 - 09:03
1381Nr 287 Senatu Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie darowizny Marii i Georga Dietrichów04.07.2020 - 09:04
1341Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Logopedia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 04.07.2020 - 09:04
2804Nr 164 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster...04.07.2020 - 09:04
2420ogłoszenia o wyborze partnera04.07.2020 - 09:05
2997Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200704.07.2020 - 09:05
2518Zarządzenie Nr 58/2009 Rektora z dnia 24 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”04.07.2020 - 09:05
2584Nr 319 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina04.07.2020 - 09:06

Łącznie 26137428 odwiedzin dla wszystkich podstron.