Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3125Nr 153 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja 22.10.2020 - 00:59
3125Nr 223 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 13:30
3126Nr 692 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 10:30
3127Nr 164 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 00:59
3128Nr 232 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok22.10.2020 - 00:58
3129Nr 236 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji” 22.10.2020 - 00:51
3130Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/200722.10.2020 - 01:01
3130Majątek uczelni 2005/200622.10.2020 - 08:09
3130Zarządzenie Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”22.10.2020 - 14:29
3131Nr 185 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Sergiusza NAWROCKIEGO22.10.2020 - 01:00
3132Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.22.10.2020 - 09:18
3132Nr 515 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego22.10.2020 - 11:02
3133Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej22.10.2020 - 00:57
3133Nr 212 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zofii FILIPKOWSKIEJ22.10.2020 - 05:20
3134Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych22.10.2020 - 01:01
3136Nr 224 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie22.10.2020 - 00:58
3136Nr 274 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok22.10.2020 - 07:34
3138Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej22.10.2020 - 10:29
3141Nr 96 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska22.10.2020 - 01:00
3141Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.22.10.2020 - 02:03
3142Decyzja Nr 23/2008 Rektora z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201222.10.2020 - 07:00
3143Nr 189 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:52
3143Nr 196 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn22.10.2020 - 11:33
3144Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”22.10.2020 - 05:41
3145Nr 634 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich .....22.10.2020 - 00:10
3146Nr 533 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie troski o dobre imię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:14
3146Nr 124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
3149Nr 116 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn22.10.2020 - 11:27
3149Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego22.10.2020 - 00:59
3149Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej22.10.2020 - 01:00

Łącznie 27295132 odwiedzin dla wszystkich podstron.