Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3867Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat17.11.2019 - 09:12
3877Nr 79/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych17.11.2019 - 12:30
3881UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią17.11.2019 - 16:29
3885Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok16.11.2019 - 08:54
3886Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki17.11.2019 - 17:15
3890200117.11.2019 - 19:13
3896Nr 275 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających16.11.2019 - 10:18
3900w roku akademickim 2010/201117.11.2019 - 10:28
3901Wydziały UWM17.11.2019 - 23:31
3910Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora16.11.2019 - 09:49
3911Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201717.11.2019 - 21:00
3918Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza17.11.2019 - 22:10
3919Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”16.11.2019 - 20:41
3921Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie17.11.2019 - 05:01
3934Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.17.11.2019 - 22:50
3937Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów16.11.2019 - 13:02
3938Nr 204 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich17.11.2019 - 04:46
3948200216.11.2019 - 11:15
3948Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.16.11.2019 - 13:23
3951Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 10:34
3961Raport z badań17.11.2019 - 17:52
3966Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia17.11.2019 - 01:11
3967Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim17.11.2019 - 05:19
3978Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy16.11.2019 - 11:40
3984Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.16.11.2019 - 10:21
4001Nr 57 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”17.11.2019 - 22:17
4001Wniosek o nadanie kodu projektu17.11.2019 - 08:33
4008Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego17.11.2019 - 15:18
4010Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG17.11.2019 - 22:26
4012Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok16.11.2019 - 10:21

Łącznie 23496238 odwiedzin dla wszystkich podstron.