Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1481Nr 842 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na utworzenie spółki celowej pn. „InnoInvest UWM”27.01.2020 - 08:10
1298Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”27.01.2020 - 08:10
2684Nr 570 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana MICIŃSKIEGO27.01.2020 - 08:10
2949Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn27.01.2020 - 08:10
2104Nr 441 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny CIECIERSKIEJ 27.01.2020 - 08:11
2055Nr 109 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne27.01.2020 - 08:11
1148Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej27.01.2020 - 08:11
829Nr 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”27.01.2020 - 08:11
1796Nr 297 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/201327.01.2020 - 08:11
1330Nr 60/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2020 - 08:11
2217UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.01.2020 - 08:12
2442Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych27.01.2020 - 08:12
2199Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.27.01.2020 - 08:12
1414Nr 750 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201627.01.2020 - 08:12
2369Nr 561 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego27.01.2020 - 08:12
320Nr 459 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim27.01.2020 - 08:12
2161Nr 525 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony27.01.2020 - 08:12
1209Nr 138 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200427.01.2020 - 08:13
2160Nr 295 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2020 - 08:13
464Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr27.01.2020 - 08:13
46Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie27.01.2020 - 08:13
54Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie27.01.2020 - 08:13
115Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."27.01.2020 - 08:14
3196Nr 321 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi27.01.2020 - 08:14
1587Nr 342 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym27.01.2020 - 08:14
69175Biuro Rektora27.01.2020 - 08:14
2409Nr 155 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej 27.01.2020 - 08:14
351Nr 166/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.01.2020 - 08:14
132621Sprawy BHP27.01.2020 - 08:15
4308Pozostałe komisje 27.01.2020 - 08:15

Łącznie 24239423 odwiedzin dla wszystkich podstron.