Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1833Nr 61 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina WAWRUKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.09.2019 - 23:38
880Nr 103/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki18.09.2019 - 23:38
1909Nr 659 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/201518.09.2019 - 23:38
961Nr 123/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia”18.09.2019 - 23:39
32668Delegacje18.09.2019 - 23:39
2654Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego18.09.2019 - 23:39
1079Nr 277 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki18.09.2019 - 23:39
1310Nr 864 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 18.09.2019 - 23:39
1500Nr 65/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”18.09.2019 - 23:40
1672Nr 738 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Białoruś18.09.2019 - 23:41
960Nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie warunków kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo"18.09.2019 - 23:41
8706Władze Wydziału Nauki o Żywności18.09.2019 - 23:41
1155Nr 122/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Straży Uniwersyteckiej18.09.2019 - 23:42
1767Nr 210 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada OCALEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.09.2019 - 23:42
1973Nr 666 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza POŁOMA18.09.2019 - 23:43
2880Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 23:43
1299Nr 55/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego18.09.2019 - 23:43
1981Nr 818 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok18.09.2019 - 23:43
539Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.09.2019 - 23:43
3110Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...18.09.2019 - 23:43
2089Nr 248 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marii Siemionek na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych18.09.2019 - 23:43
1622Nr 74/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”18.09.2019 - 23:44
2042Nr 260 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie18.09.2019 - 23:44
1088Nr 48/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 23:44
1799Nr 363 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku 18.09.2019 - 23:44
529Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 18.09.2019 - 23:44
2477Nr 227 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Baltica w Lubece, Republika Federalna Niemiec18.09.2019 - 23:44
2236Nr 63/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.09.2019 - 23:44
2640Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201318.09.2019 - 23:45
2411Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn18.09.2019 - 23:45

Łącznie 22844866 odwiedzin dla wszystkich podstron.