Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
788Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa12.12.2019 - 19:45
1271Nr 54/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/201612.12.2019 - 19:45
1418Nr 745 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową....12.12.2019 - 19:45
2000Nr 793 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Pawła BRZUZANA12.12.2019 - 19:45
2787Nr 120 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej12.12.2019 - 19:45
2981Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO12.12.2019 - 19:45
2602Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim12.12.2019 - 19:45
1770Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu” na studiach doktoranckich12.12.2019 - 19:45
1831Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych12.12.2019 - 19:45
3227Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora12.12.2019 - 19:45
1800Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 12.12.2019 - 19:45
942Nr 101/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 12.12.2019 - 19:45
4641Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it12.12.2019 - 19:45
6858Dyrektor Gabinetu Rektora 12.12.2019 - 19:45
934UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO12.12.2019 - 19:45
3334Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”12.12.2019 - 19:45
23758Struktura Wydziału Nauk Społecznych12.12.2019 - 19:45
1049Nr 157 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Muzeum Przyrodniczym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina12.12.2019 - 19:45
1515Nr 638 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo12.12.2019 - 19:45
1164Nr 833 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Niemenczynie, Litwa12.12.2019 - 19:45
1502Nr 840 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok12.12.2019 - 19:45
969Nr 82/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”12.12.2019 - 19:45
2752Nr 247 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki12.12.2019 - 19:45
2052Nr 556 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony12.12.2019 - 19:45
2311Nr 303 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony12.12.2019 - 19:45
2696Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie12.12.2019 - 19:45
3395Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki12.12.2019 - 19:45
1200Nr 95 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/3, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 3 oraz udziałem w gruncie i budynku12.12.2019 - 19:45
2186Nr 479 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 454 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie12.12.2019 - 19:45
2004Nr 25/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich12.12.2019 - 19:46

Łącznie 23760841 odwiedzin dla wszystkich podstron.