Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2975Nr 640 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/201220.04.2021 - 22:14
2977Nr 277 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn20.04.2021 - 16:37
2978Nr 476 z dnia 24 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim20.04.2021 - 04:22
2978UCHWAŁA Nr 986 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Mar17.04.2021 - 13:56
2979Nr 322 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki20.04.2021 - 18:37
2979Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201620.04.2021 - 07:11
2979Nr 84/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby...20.04.2021 - 17:03
2980Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie20.04.2021 - 06:28
2980UCHWAŁA Nr 987 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego20.04.2021 - 07:42
2980Nr 22/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie19.04.2021 - 16:58
2981Nr 38 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę20.04.2021 - 12:12
2982Nr 33 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 19.04.2021 - 17:46
2982Nr 54 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Rosja20.04.2021 - 03:30
2983Nr 20 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie18.04.2021 - 00:17
2984Decyzja Nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201219.04.2021 - 13:42
2985Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina20.04.2021 - 01:52
2986Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.19.04.2021 - 06:48
2986Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201620.04.2021 - 18:58
2988Decyzja Nr 12/2009 Rektora z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2008/2009 Decyzją Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 li20.04.2021 - 13:15
2989Nr 282 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 16:09
2989Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.04.2021 - 02:41
2990Nr 273 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich20.04.2021 - 21:52
2990Nr 60 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu weksla in blanco. 19.04.2021 - 12:23
2991Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku13.04.2021 - 22:38
2991Nr 787 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku20.04.2021 - 06:19
2991UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko17.04.2021 - 22:01
2991Nr 389 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2014 rok20.04.2021 - 15:27
2992UCHWAŁA Nr 989 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów o21.04.2021 - 00:03
2992Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201620.04.2021 - 22:26
2993Nr 255 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi20.04.2021 - 15:40

Łącznie 28970247 odwiedzin dla wszystkich podstron.