Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1078Nr 110 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad nadawania tytułu doktora honoris causa przez Senat UWM w Olsztynie17.04.2021 - 12:20
1333Nr 265 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 17.04.2021 - 12:18
3290Nr 236 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji” 17.04.2021 - 12:16
677Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 17.04.2021 - 12:14
1455Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.04.2021 - 12:13
1241Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)17.04.2021 - 12:12
1833Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt17.04.2021 - 12:09
1207Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora17.04.2021 - 12:09
2743Nr 573 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Mariusza STOLARSKIEGO17.04.2021 - 12:07
4641Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 12:06
2598Decyzja Nr 36/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/200917.04.2021 - 12:02
3170Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200717.04.2021 - 11:57
2383Nr 374 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 65 z dnia 26 października 2012 r.17.04.2021 - 11:54
2032Nr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim17.04.2021 - 11:53
1712Nr 793 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z The Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia17.04.2021 - 11:52
68Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych17.04.2021 - 11:51
2505Nr 147 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny OSTROUCH-KAMIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 17.04.2021 - 11:48
2016UCHWAŁA Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Selima CHAZBIJEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.04.2021 - 11:47
431Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej17.04.2021 - 11:45
2592Zarządzenie Nr 17 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych. 17.04.2021 - 11:43
1431Nr 168 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 11:43
2705Nr 260 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Józefa PELCA17.04.2021 - 11:42
1231Nr 16/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/201717.04.2021 - 11:42
2152Nr 24/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie”17.04.2021 - 11:42
2140Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną17.04.2021 - 11:40
986Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1617.04.2021 - 11:38
2523Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych17.04.2021 - 11:36
2507Nr 280 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej17.04.2021 - 11:34
958Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 11:33
480Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 11:31

Łącznie 28953709 odwiedzin dla wszystkich podstron.