Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
837Nr 105/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Biura ds. Projektów Europejskich17.11.2019 - 20:38
2948Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn17.11.2019 - 20:38
4309Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 20:39
2702Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn17.11.2019 - 20:40
2355Nr 326 z dnia stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Zdzisława MAJKUTA17.11.2019 - 20:41
268Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”17.11.2019 - 20:41
11424Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe17.11.2019 - 20:41
1584UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej17.11.2019 - 20:41
2139Nr 358 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji17.11.2019 - 20:41
2879STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 17.11.2019 - 20:41
1234Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”17.11.2019 - 20:42
1975Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201617.11.2019 - 20:42
8014Studia stacjonarne 2008/200917.11.2019 - 20:42
6138Opłaty za usługi edukacyjne17.11.2019 - 20:42
2509Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 20:43
11663Rada Wydziału Prawa i Administracji 17.11.2019 - 20:43
688Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.11.2019 - 20:43
1212Nr 28 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Pracy Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 17.11.2019 - 20:44
2105Nr 425 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”17.11.2019 - 20:44
2425D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.17.11.2019 - 20:44
2416Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn17.11.2019 - 20:45
2604Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich17.11.2019 - 20:45
1693Nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2013/201417.11.2019 - 20:45
332Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201817.11.2019 - 20:45
2543Nr 232 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku17.11.2019 - 20:46
2219Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 20:46
1935Nr 36 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.11.2019 - 20:47
11407Doktorzy Honoris Causa UWM17.11.2019 - 20:47
1496Nr 638 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo17.11.2019 - 20:47
1898Nr 58/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela akademickiego17.11.2019 - 20:47

Łącznie 23496121 odwiedzin dla wszystkich podstron.