Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2623Nr 316 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym20.04.2021 - 03:31
1999Nr 344 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni w latach 2013-201420.04.2021 - 03:32
1895Nr 131 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Mongolskim Uniwersytetem Rolniczym w Ułan Bator, Rosja20.04.2021 - 03:32
794Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 20.04.2021 - 03:32
3089Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok20.04.2021 - 03:32
1211Nr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich20.04.2021 - 03:32
1011Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...20.04.2021 - 03:32
958KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...20.04.2021 - 03:32
2683Nr 605 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa izolatki na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”20.04.2021 - 03:32
2949Nr 906 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda20.04.2021 - 03:32
259Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii20.04.2021 - 03:33
6951Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...20.04.2021 - 03:33
2780Nr 315 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum w celu realizacji projektu pod nazwą „Innovative protein products from sustainably grown legumes for ...20.04.2021 - 03:33
2138UCHWAŁA Nr 861 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie 20.04.2021 - 03:33
1297Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 03:33
2219UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 20.04.2021 - 03:33
4327Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza20.04.2021 - 03:34
3178Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci20.04.2021 - 03:34
1957Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 03:34
889Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 20.04.2021 - 03:34
1442Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii20.04.2021 - 03:34
1283Nr 11 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2000 r.20.04.2021 - 03:34
276Nr 165/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich...20.04.2021 - 03:34
11270Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 03:34
3204Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych20.04.2021 - 03:35
4368Nr 168 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. 20.04.2021 - 03:35
1367Nr 64 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Radio UWM-FM20.04.2021 - 03:35
1424Nr 276 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego20.04.2021 - 03:35
2930STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku20.04.2021 - 03:36
890Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 20.04.2021 - 03:36

Łącznie 28959931 odwiedzin dla wszystkich podstron.