Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2988Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 202025.02.2021 - 14:53
2989Nr 295 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie26.02.2021 - 01:31
2990Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”20.02.2021 - 09:30
2990konkurs na stanowisko koordynatora projektu27.02.2021 - 01:52
2992Nr 29 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ28.02.2021 - 13:12
2993Nr 387 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie27.02.2021 - 13:14
2993UCHWAŁA Nr 985 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Ann27.02.2021 - 11:29
2994UCHWAŁA Nr 991 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania szacunkowego kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-27.02.2021 - 11:28
2997DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”01.03.2021 - 07:17
2998Nr 69 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie27.02.2021 - 14:11
2999Nr 236 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie realizacji programu wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych kierunkowo27.02.2021 - 18:09
2999Nr 78 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 110, 112 oraz 152 m. Olsztyn 27.02.2021 - 14:10
3000Nr 393 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/201127.02.2021 - 13:13
3000Nr 61/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu W01.03.2021 - 06:13
3002Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”01.03.2021 - 08:03
3003Nr 215 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Statuetki Nicolaus Copernicus27.02.2021 - 16:26
3004UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda28.02.2021 - 02:36
3004Nr 78 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2017 roku27.02.2021 - 20:30
3005Nr 200 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów...27.02.2021 - 18:22
3007Nr 248 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania..."26.02.2021 - 23:33
3007Nr 364 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 25 z dnia 21 września 2012 roku 27.02.2021 - 10:19
3007Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 14:43
3008Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2008/200927.02.2021 - 12:02
3009Nr 540 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.28.02.2021 - 17:46
3010Nr 240 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn28.02.2021 - 14:26
3010Nr 534 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-201228.02.2021 - 21:12
3010Nr 224 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych28.02.2021 - 23:34
3011Nr 316 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.02.2021 - 05:42
3011Nr 476 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych 27.02.2021 - 09:59
3012Regulamin BIP UWM28.02.2021 - 05:23

Łącznie 28491938 odwiedzin dla wszystkich podstron.