Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3195Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 07:21
3198Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201201.06.2020 - 18:32
3198Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie30.05.2020 - 07:05
3199Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.30.05.2020 - 07:35
3199Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku01.06.2020 - 12:41
3200Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000101.06.2020 - 18:28
3203Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200728.05.2020 - 10:47
3204Nr 59 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie31.05.2020 - 07:18
3208Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo31.05.2020 - 14:54
3211Protokół nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r.01.06.2020 - 17:52
3212Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200701.06.2020 - 12:25
3212Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie31.05.2020 - 13:05
3215Nr 147 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok31.05.2020 - 10:56
3216Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu30.05.2020 - 13:29
3216Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 31.05.2020 - 02:36
3216Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201601.06.2020 - 18:08
3216Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów31.05.2020 - 23:58
3217WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI01.06.2020 - 14:08
3218Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.01.06.2020 - 12:44
3219S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego01.06.2020 - 18:12
3220Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”31.05.2020 - 22:56
3220Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe30.05.2020 - 07:23
3221Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.01.06.2020 - 16:30
3223UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC31.05.2020 - 23:13
3224Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda01.06.2020 - 14:17
3225Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO30.05.2020 - 14:46
3226Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy01.06.2020 - 04:56
3228Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...01.06.2020 - 03:20
3229Nr 118 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocaba, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii01.06.2020 - 15:07
3230Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat31.05.2020 - 17:23

Łącznie 25790552 odwiedzin dla wszystkich podstron.