Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
154Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 11:38
1628Nr 860 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 15:09
1517Nr 861 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych21.04.2021 - 00:52
1594Nr 862 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego20.04.2021 - 17:12
1489Nr 863 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201620.04.2021 - 18:21
1871Nr 864 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 21.04.2021 - 00:13
1491Nr 865 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI20.04.2021 - 20:19
1466Nr 866 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Lucjanowi PAWŁOWSKIEMU21.04.2021 - 00:05
2319Nr 867 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna19.04.2021 - 23:28
1479Nr 868 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 20:59
2447Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności...20.04.2021 - 21:11
1419Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji20.04.2021 - 08:46
1551Nr 87 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 21:40
3259Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn20.04.2021 - 06:49
2509Nr 87 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 21:42
3724Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur20.04.2021 - 19:30
1380Nr 87 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Tuwima19.04.2021 - 13:28
2188Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku21.04.2021 - 01:34
1738Nr 87/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” ...20.04.2021 - 20:30
1482Nr 87/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie „Pedagogika kultury zdrowotnej” 20.04.2021 - 14:17
1359Nr 87/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura” realizowanych na Wydziale Nauk o Środowisku20.04.2021 - 06:59
1160Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 20.04.2021 - 22:30
1178Nr 87/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”20.04.2021 - 19:25
1152Nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.04.2021 - 12:08
1143Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202020.04.2021 - 05:40
10313Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201920.04.2021 - 20:56
2375Nr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim20.04.2021 - 23:17
457Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji20.04.2021 - 23:17
1238Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku20.04.2021 - 02:40
160Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202420.04.2021 - 21:32

Łącznie 28969746 odwiedzin dla wszystkich podstron.