Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2969Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 27.02.2021 - 09:45
2972Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA27.02.2021 - 21:12
2973Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj28.02.2021 - 05:29
2973Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO27.02.2021 - 14:00
2973Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 01.03.2021 - 02:29
2973UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 11:34
2974UCHWAŁA Nr 997 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wy01.03.2021 - 00:36
2975Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi27.02.2021 - 03:44
2976Nr 71/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 52/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej28.02.2021 - 04:47
2976Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”01.03.2021 - 01:39
2976Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.03.2021 - 08:28
2977Nr 217 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 27.02.2021 - 10:44
2978Decyzja Nr 19 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.27.02.2021 - 18:32
2978Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.26.02.2021 - 13:03
2978Nr 97 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych27.02.2021 - 14:06
2980Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.22.02.2021 - 14:34
2980Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej27.02.2021 - 14:10
2980Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych01.03.2021 - 08:01
2981Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK27.02.2021 - 19:51
2982Nr 146 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości ...."28.02.2021 - 02:22
2983Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-201228.02.2021 - 23:37
2984Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 14:26
2984Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201324.02.2021 - 03:53
2985Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 01:35
2986Nr 287 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych01.03.2021 - 00:36
2986Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO27.02.2021 - 12:19
2987Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej26.02.2021 - 11:21
2987 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.28.02.2021 - 08:41
2987Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.02.2021 - 16:45
2988Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych26.02.2021 - 10:48

Łącznie 28491882 odwiedzin dla wszystkich podstron.