Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
326Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni20.07.2019 - 02:42
325Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...20.07.2019 - 08:14
323Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim20.07.2019 - 03:37
323Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....20.07.2019 - 06:02
320Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku 20.07.2019 - 03:47
319Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 20.07.2019 - 03:39
319Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201919.07.2019 - 23:22
317Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...20.07.2019 - 05:42
316Nr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) 20.07.2019 - 03:41
314Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”20.07.2019 - 03:18
313Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt19.07.2019 - 23:38
312Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)19.07.2019 - 23:32
308Nr 487 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.07.2019 - 17:20
307Nr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.07.2019 - 16:06
307Nr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 20.07.2019 - 03:41
307Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...20.07.2019 - 17:09
304Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB20.07.2019 - 14:27
303UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY20.07.2019 - 16:24
302Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej20.07.2019 - 03:39
302Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.07.2019 - 23:30
301Nr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu20.07.2019 - 03:31
300Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr20.07.2019 - 12:19
299Nr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)20.07.2019 - 03:42
298Nr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej20.07.2019 - 14:17
298Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202020.07.2019 - 03:42
297KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...20.07.2019 - 16:54
297UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII20.07.2019 - 08:13
297UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 20.07.2019 - 08:11
296Nr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”20.07.2019 - 14:11
296Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 07:27

Łącznie 22213663 odwiedzin dla wszystkich podstron.