Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2954Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201626.02.2021 - 21:30
2955Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa27.02.2021 - 14:14
2955Nr 133 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 27.02.2021 - 14:47
2956Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.02.2021 - 19:56
2956UCHWAŁA Nr 989 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów o27.02.2021 - 12:55
2957Nr 255 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi01.03.2021 - 07:29
2957Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 21:46
2957Nr 71 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 14:11
2958Nr 315 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej28.02.2021 - 11:29
2959Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.28.02.2021 - 21:16
2959UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201327.02.2021 - 11:42
2960Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego28.02.2021 - 21:49
2960Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk27.02.2021 - 16:07
2961Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku01.03.2021 - 07:06
2961Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora28.02.2021 - 23:37
2961Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok26.02.2021 - 08:41
2962Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok27.02.2021 - 14:10
2962Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”27.02.2021 - 19:39
2962Decyzja Nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201227.02.2021 - 04:44
2962UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko27.02.2021 - 11:28
2962Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201401.03.2021 - 08:27
2962Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania01.03.2021 - 00:17
2966Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina27.02.2021 - 12:51
2966Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi01.03.2021 - 07:50
2966Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza28.02.2021 - 19:55
2967Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych27.02.2021 - 11:34
2967Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI27.02.2021 - 18:53
2967Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 05:18
2968Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.27.02.2021 - 12:47
2968Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 27.02.2021 - 06:12

Łącznie 28491834 odwiedzin dla wszystkich podstron.