Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3444Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 17.11.2019 - 21:14
3447Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 14:11
3447Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z16.11.2019 - 14:42
3447Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 07:11
3448Nr 81 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka CIERACHA17.11.2019 - 10:52
3449Nr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa16.11.2019 - 10:20
3449Nr 62 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.11.2019 - 04:26
3453Nr 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa17.11.2019 - 19:38
3457konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej16.11.2019 - 14:26
3458Nr 165 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie17.11.2019 - 13:58
3459Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 16.11.2019 - 10:48
3463Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie17.11.2019 - 12:45
3464Finansowanie badań17.11.2019 - 00:19
3464Nr 234 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie włączenia jednostki ogólnouczelnianej – Katedry UNESCO - do struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki16.11.2019 - 12:51
3464Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok16.11.2019 - 10:13
3469Nr 36/2018 z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 14:13
3488Nr 193 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.11.2019 - 08:05
3491Ochrona danych osobowych17.11.2019 - 19:20
3499Nr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 17.11.2019 - 21:09
3504Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.11.2019 - 11:29
3504Nr 600 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim17.11.2019 - 06:26
3506Nr 2 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim16.11.2019 - 10:15
3506Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie17.11.2019 - 05:15
3507Olsztyńskie Dni Nauki17.11.2019 - 17:21
3511Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 09:22
3511Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na17.11.2019 - 08:07
3512Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro16.11.2019 - 19:09
3513Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów17.11.2019 - 11:10
3515Nr 706 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:17
3516Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)17.11.2019 - 21:47

Łącznie 23496243 odwiedzin dla wszystkich podstron.