Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3111Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.13.08.2020 - 20:47
3112Nr 98 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich13.08.2020 - 17:14
3113Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”14.08.2020 - 16:54
3114STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku11.08.2020 - 14:49
3115Nr 39 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę14.08.2020 - 10:08
3115Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Studenckiej12.08.2020 - 09:57
3115Nr 109/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok14.08.2020 - 15:39
3116Nr 184 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obr. ew.153 m. Olsztyn13.08.2020 - 20:36
3117Nr 151 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej14.08.2020 - 16:07
3118Nr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 15214.08.2020 - 08:31
3118Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 14:29
3118Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.13.08.2020 - 19:13
3119Nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 13.08.2020 - 09:50
3119Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów13.08.2020 - 20:32
3120Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior13.08.2020 - 05:45
3120Nr 168 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego13.08.2020 - 05:57
3124Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 13.08.2020 - 00:44
3125Decyzja Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej13.08.2020 - 04:34
3126ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.08.2020 - 04:25
3126Nr 576 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony13.08.2020 - 08:07
3127Nr 45 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja14.08.2020 - 16:15
3128Nr 154 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa13.08.2020 - 16:10
3129Nr 182 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów w obr. ewid. nr 152 m. Olsztyn13.08.2020 - 08:19
3129P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie14.08.2020 - 16:30
3132Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku14.08.2020 - 08:53
3133Nr 210 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiety WILKIEWICZ-WAWRO14.08.2020 - 18:54
3134Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku13.08.2020 - 19:48
3134PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY13.08.2020 - 20:55
3135Nr 31 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę13.08.2020 - 21:16
3137Nr 178 z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej14.08.2020 - 15:50

Łącznie 26541575 odwiedzin dla wszystkich podstron.