Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3088Nr 634 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich .....12.08.2020 - 10:07
3089Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej10.08.2020 - 14:48
3089Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów12.08.2020 - 09:12
3089U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 05:44
3089Nr 79 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prow09.08.2020 - 21:09
3090Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.08.2020 - 10:51
3090Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 07.08.2020 - 18:54
3091Nr 116 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn09.08.2020 - 08:05
3091Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy11.08.2020 - 06:37
3093Nr 97 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja12.08.2020 - 05:51
3093Nr 139 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn12.08.2020 - 07:14
3093Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”11.08.2020 - 19:32
3094Nr 254 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze12.08.2020 - 00:24
3094Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200912.08.2020 - 00:25
3096Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)11.08.2020 - 20:45
3097Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji11.08.2020 - 18:06
3097Nr 325 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji12.08.2020 - 02:59
3097Nr 219 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Purda12.08.2020 - 10:21
3098Nr 143 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do majątku Uniwersytetu gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 55 m. Olsztyn 10.08.2020 - 14:45
3100Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu12.08.2020 - 04:00
3101Nr 161 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania sali wykładowej imienia prof. Witolda Niewiadomskiego09.08.2020 - 17:29
3101Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat12.08.2020 - 06:02
3102Protokół Nr 27 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku11.08.2020 - 07:58
3102Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok11.08.2020 - 20:27
3104Nr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. Olsztyn10.08.2020 - 06:08
3106Źródła finansowania inwestycji 2006/200710.08.2020 - 12:34
3106Nr 191z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 05:40
3108Nr 4 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 00:09
3108Nr 31/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztyni10.08.2020 - 10:49
3110Nr 98 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich09.08.2020 - 08:09

Łącznie 26517865 odwiedzin dla wszystkich podstron.