Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
847Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich09.08.2020 - 12:52
845Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku11.08.2020 - 00:10
843Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 10.08.2020 - 15:35
843Nr 355 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie” 11.08.2020 - 00:41
839Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201808.08.2020 - 09:06
838Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI09.08.2020 - 08:29
838S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ09.08.2020 - 00:56
838Nr 57/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 03:08
838Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t11.08.2020 - 10:31
837Nr 43/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 01:15
835Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii11.08.2020 - 04:46
834Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS09.08.2020 - 19:41
831konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego10.08.2020 - 19:11
831Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 10.08.2020 - 22:01
831Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie11.08.2020 - 05:56
830Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...10.08.2020 - 09:19
828Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok10.08.2020 - 08:38
828Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 05:55
827Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 09.08.2020 - 08:32
827Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 04:15
826 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 09.08.2020 - 22:40
826Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201910.08.2020 - 11:14
826Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 10.08.2020 - 00:24
826Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 08:08
825Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim10.08.2020 - 14:41
825Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...08.08.2020 - 13:25
825Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii09.08.2020 - 16:35
824Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok11.08.2020 - 01:30
824KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)11.08.2020 - 05:04
823S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 10.08.2020 - 23:01

Łącznie 26508447 odwiedzin dla wszystkich podstron.