Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
338Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich26.06.2019 - 02:45
336Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich25.06.2019 - 22:17
335Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 25.06.2019 - 07:44
335Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 26.06.2019 - 07:07
334Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce26.06.2019 - 06:08
333Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 25.06.2019 - 20:10
332Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych25.06.2019 - 16:38
331Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...25.06.2019 - 21:02
331Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa25.06.2019 - 16:44
330Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” 25.06.2019 - 21:10
329Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.06.2019 - 23:30
329Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202025.06.2019 - 16:34
329Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce25.06.2019 - 22:14
328Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.06.2019 - 20:03
327Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym25.06.2019 - 05:50
327Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)26.06.2019 - 01:27
326Nr 32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii 25.06.2019 - 23:43
326Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.06.2019 - 16:54
325Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 25.06.2019 - 20:29
322Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.06.2019 - 12:30
322Nr 349 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej25.06.2019 - 12:30
321Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy25.06.2019 - 06:11
320Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 25.06.2019 - 20:40
320Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..26.06.2019 - 00:29
319CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych26.06.2019 - 06:34
319Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201926.06.2019 - 06:37
319Nr 392 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej25.06.2019 - 16:37
317Nr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do s25.06.2019 - 06:11
316Nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”26.06.2019 - 00:17
316Nr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń...25.06.2019 - 21:42

Łącznie 21921893 odwiedzin dla wszystkich podstron.