Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3064Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 10.08.2020 - 21:39
3066Nr 232 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok10.08.2020 - 22:28
3066STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 21:53
3067Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej11.08.2020 - 01:19
3067Decyzja Nr 23/2008 Rektora z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201210.08.2020 - 13:33
3067Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę10.08.2020 - 12:45
3069Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.09.08.2020 - 11:37
3069Nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 19:29
3072Regulamin oceny nauczycieli akademickich 11.08.2020 - 10:09
3073Nr 260 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców10.08.2020 - 05:50
3074Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.11.08.2020 - 07:26
3074Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 07:41
3075Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej11.08.2020 - 08:12
3075Nr 702 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Pawła JANISZEWSKIEGO10.08.2020 - 08:49
3076Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.09.08.2020 - 04:38
3076Majątek uczelni 2005/200609.08.2020 - 06:04
3077Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego10.08.2020 - 10:08
3078Uczelniana Komisja Wyborcza11.08.2020 - 11:13
3080Nr 96 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska10.08.2020 - 04:21
3080Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM10.08.2020 - 16:46
3082Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn11.08.2020 - 02:49
3082Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel10.08.2020 - 06:21
3082Nr 282 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji11.08.2020 - 06:32
3083Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego08.08.2020 - 11:43
3083Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201611.08.2020 - 09:09
3085Protokół nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku07.08.2020 - 17:39
3086Nr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości11.08.2020 - 07:36
3086Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 20:03
3086Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów11.08.2020 - 01:56
3086Nr 678 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Jurija DOBRIAŃSKIEGO10.08.2020 - 22:21

Łącznie 26508179 odwiedzin dla wszystkich podstron.