Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
1030Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”26.01.2021 - 11:47
1030Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 26.01.2021 - 14:14
1029Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu26.01.2021 - 12:29
1029Nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-202026.01.2021 - 12:29
1028Nr 66/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii26.01.2021 - 12:32
1027Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201827.01.2021 - 12:12
1026Nr 83/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202026.01.2021 - 12:29
1026Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...27.01.2021 - 19:35
1026Nr 344 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 10:20
1023Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 26.01.2021 - 12:29
1023Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:43
1023Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badaw27.01.2021 - 02:58
1023Nr 639 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku kryminologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim26.01.2021 - 10:11
1022Nr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/201926.01.2021 - 12:27
1021Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200226.01.2021 - 11:32
1019Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”26.01.2021 - 12:29
1019Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 26.01.2021 - 12:39
1018Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:20
1017Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”26.01.2021 - 11:45
1016Nr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności26.01.2021 - 12:30
1016Nr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale Lekarskim27.01.2021 - 12:09
1016Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.01.2021 - 11:44
1016Nr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie26.01.2021 - 10:20
1016Nr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2021 - 12:28
1016Nr 436 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja KOTECKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.01.2021 - 21:38
1015Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 26.01.2021 - 10:21
1014Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 27.01.2021 - 12:27
1014Nr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej26.01.2021 - 11:45
1014Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie26.01.2021 - 18:20
1013Nr 207 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202026.01.2021 - 06:48

Łącznie 28211279 odwiedzin dla wszystkich podstron.