Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3044Nr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa10.08.2020 - 01:37
3044Nr 283 z 9 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi11.08.2020 - 07:28
3045Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn11.08.2020 - 03:06
3045Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.09.08.2020 - 12:06
3045Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat11.08.2020 - 04:02
3046Zarządzenie Nr 71/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski09.08.2020 - 11:40
3046STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego11.08.2020 - 10:17
3047Nr 185 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Sergiusza NAWROCKIEGO11.08.2020 - 08:22
3047Nr 196 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn10.08.2020 - 10:55
3047Dzień Rektorski - 2 maja 2011 r.10.08.2020 - 21:45
3048Nr 613 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” 11.08.2020 - 04:59
3049Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 08:30
3049Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska10.08.2020 - 22:58
3051Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”10.08.2020 - 15:56
3052Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej09.08.2020 - 17:46
3052Nr 189 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 11:20
3052Nr 692 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:57
3054Nr 120 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej09.08.2020 - 16:57
3054Nr 274 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok11.08.2020 - 12:01
3055Nr 134 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”11.08.2020 - 10:43
3055Decyzja Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych 10.08.2020 - 12:41
3056Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 22:28
3059Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/200709.08.2020 - 23:48
3060Nr 131 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wojskowych po byłym CSUiE09.08.2020 - 01:55
3060Nr 153 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja 09.08.2020 - 17:31
3060Nr 533 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie troski o dobre imię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 11:40
3061Nr 515 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego09.08.2020 - 20:16
3062Nr 224 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą kryta pływalnia wielozadaniowa UWM w Olsztynie10.08.2020 - 16:58
3063Nr 164 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych10.08.2020 - 20:17
3063Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych10.08.2020 - 00:54

Łącznie 26508117 odwiedzin dla wszystkich podstron.