Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2900UCHWAŁA Nr 992 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zakupu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego p27.02.2021 - 11:28
2901Nr 811 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN27.02.2021 - 20:41
2901Nr 446 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych27.02.2021 - 10:04
2901Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich28.02.2021 - 11:45
2902Nr 246 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m2 wraz z budynkiem27.02.2021 - 16:52
2903Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.24.02.2021 - 03:54
2903Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.19.02.2021 - 18:27
2904Nr 309 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200827.02.2021 - 18:52
2904Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 08:09
2904Nr 155 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce27.02.2021 - 16:21
2904Nr 729 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Dońskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, Federacja Rosyjska27.02.2021 - 12:14
2904Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia27.02.2021 - 05:35
2904Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 27.02.2021 - 20:02
2906Nr 148 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych 27.02.2021 - 13:57
2906UCHWAŁA Nr 981 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja ZAWADZKIEGO, prof27.02.2021 - 11:30
2907Nr 320 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”26.02.2021 - 02:03
2907UCHWAŁA Nr 1006 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny GRABOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.02.2021 - 11:25
2908Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201627.02.2021 - 19:33
2908UCHWAŁA Nr 1005 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Szczepana FIGIELA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.02.2021 - 11:26
2908nabór na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Zagranicznych24.02.2021 - 21:00
2908Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2014 rok27.02.2021 - 03:47
2909Nr 314 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów laboratoryjnych i doświadczalnych z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM25.02.2021 - 19:04
2910Nr 250 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 16:04
2911Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni25.02.2021 - 15:05
2911Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego24.02.2021 - 18:46
2911Nr 20/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...25.02.2021 - 06:59
2912Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.01.03.2021 - 07:10
2912Nr 36 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 26.02.2021 - 09:49
2913Nr 650 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 12:28
2914UCHWAŁA Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.02.2021 - 23:19

Łącznie 28491607 odwiedzin dla wszystkich podstron.