Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2877Nr 100/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie05.03.2021 - 06:34
2878Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.26.02.2021 - 18:02
2878Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie04.03.2021 - 17:50
2878Nr 487 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy03.03.2021 - 13:04
2879Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.03.03.2021 - 18:55
2879Nr 288 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.02.2021 - 07:06
2880Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”24.02.2021 - 12:01
2881Nr 281 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.02.2021 - 18:07
2881Nr 330 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie05.03.2021 - 18:36
2882Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego05.03.2021 - 17:30
2882Nr 6 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie opinii o utworzeniu stanowisk wykładowców i zatrudnieniu nauczycieli akademickich w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie04.03.2021 - 07:09
2882Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku05.03.2021 - 22:12
2882Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych24.02.2021 - 21:22
2883Nr 328 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń do strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2008-201505.03.2021 - 15:11
2883Nr 96 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych03.03.2021 - 17:00
2883OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM04.03.2021 - 13:21
2883UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 05.03.2021 - 21:20
2884Nr 43 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony27.02.2021 - 20:14
2884Nr 626 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych”05.03.2021 - 12:36
2884Decyzja Nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, real03.03.2021 - 14:45
2884Nr 302 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanisława PIKULSKIEGO05.03.2021 - 23:49
2885Protokoły 2006/200704.03.2021 - 21:47
2886Decyzja Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzę03.03.2021 - 08:35
2886STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku05.03.2021 - 21:02
2887Nr 47/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych...05.03.2021 - 17:03
2888Nr 68/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania” na „Zarządzanie i praca kierownicza”27.02.2021 - 19:19
2888UCHWAŁA Nr 1004 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny BRZOZOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego05.03.2021 - 17:57
2888Nr 49 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach27.02.2021 - 11:14
2889Nr 392 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku05.03.2021 - 20:38
2890Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn03.03.2021 - 11:31

Łącznie 28526580 odwiedzin dla wszystkich podstron.