Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
948Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 24.09.2020 - 23:49
948Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...25.09.2020 - 12:12
948Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 23.09.2020 - 14:02
947Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej25.09.2020 - 08:55
946Nr 393 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)23.09.2020 - 14:15
945Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200225.09.2020 - 05:22
945Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”24.09.2020 - 15:43
945Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia 24.09.2020 - 02:57
944Nr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”24.09.2020 - 22:55
944Nr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności24.09.2020 - 14:48
944Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict23.09.2020 - 14:34
943Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)24.09.2020 - 14:47
943Nr 101/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych21.09.2020 - 15:51
942Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”21.09.2020 - 15:53
942Nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-202024.09.2020 - 23:15
941Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 21:14
940Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej22.09.2020 - 04:27
940Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 15:52
940Nr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie23.09.2020 - 13:47
940Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:23
938Nr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale Lekarskim24.09.2020 - 01:40
938Nr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.09.2020 - 09:42
938Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni25.09.2020 - 12:01
937Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda24.09.2020 - 17:33
937Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...23.09.2020 - 07:31
934Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu21.09.2020 - 15:53
934Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.09.2020 - 15:12
934Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 23.09.2020 - 13:24
934Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.09.2020 - 15:11
934Nr 27/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 18:12

Łącznie 27013165 odwiedzin dla wszystkich podstron.