Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
531Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 24.11.2020 - 08:58
891Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku29.11.2020 - 17:50
921Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1630.11.2020 - 13:45
1117Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.30.11.2020 - 22:45
1158Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 14:53
1115Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 16:22
1088Nr 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”27.11.2020 - 19:38
1354Nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych29.11.2020 - 06:59
1206Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 30.11.2020 - 19:22
2335Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego29.11.2020 - 08:17
1469Nr 15/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich30.11.2020 - 01:20
2159Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych28.11.2020 - 23:23
2394Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie29.11.2020 - 05:33
3993Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich29.11.2020 - 23:45
3020Nr 15/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu30.11.2020 - 21:49
1346Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny28.11.2020 - 08:11
71Nr 15 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 29.11.2020 - 08:55
1250Nr 15 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych, w roku akademickim 2000/200129.11.2020 - 06:17
1102Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok30.11.2020 - 17:04
1369Nr 15 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 30.11.2020 - 21:19
2264Nr 15 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym30.11.2020 - 22:05
4084Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 23:38
146Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) 30.11.2020 - 19:05
642Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.27.11.2020 - 23:08
1458Nr 149 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Wrońskiemu28.11.2020 - 23:03
3731Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja30.11.2020 - 23:50
1372Nr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej30.11.2020 - 13:48
2419Nr 149 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jacka KOZŁOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.11.2020 - 20:16
1409Nr 149 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2003 rok28.11.2020 - 23:01
3150Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania30.11.2020 - 19:09

Łącznie 27705606 odwiedzin dla wszystkich podstron.