Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
75Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej14.08.2018 - 19:54
74Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”14.08.2018 - 14:27
74Nr 45/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego16.08.2018 - 10:27
74Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia 15.08.2018 - 14:00
73Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 16.08.2018 - 12:07
73Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 12.08.2018 - 02:43
72Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej14.08.2018 - 18:45
72NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.08.2018 - 17:30
71Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS16.08.2018 - 10:29
71Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.08.2018 - 06:57
71NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok14.08.2018 - 03:20
70Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej16.08.2018 - 02:26
70Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej14.08.2018 - 18:06
69Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”15.08.2018 - 14:06
69Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii14.08.2018 - 11:55
68Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej14.08.2018 - 18:57
68Nr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie16.08.2018 - 04:08
67Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym16.08.2018 - 12:07
66Nr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do s16.08.2018 - 04:32
65Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 14.08.2018 - 18:38
65NR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok 14.08.2018 - 20:27
64Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” 16.08.2018 - 11:32
64Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI15.08.2018 - 15:25
64Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych15.08.2018 - 05:02
63Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201914.08.2018 - 09:44
62Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 14.08.2018 - 18:29
61Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)16.08.2018 - 10:18
60Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych16.08.2018 - 08:33
60Nr 57/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie14.08.2018 - 15:41
59NR 329 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU14.08.2018 - 18:14

Łącznie 18856567 odwiedzin dla wszystkich podstron.