Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
278Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 18.01.2019 - 10:51
276Nr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej18.01.2019 - 11:00
276Nr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.01.2019 - 13:16
275Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki17.01.2019 - 07:23
273Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim17.01.2019 - 07:08
272Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski17.01.2019 - 07:20
272Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 17.01.2019 - 23:17
272Nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/201917.01.2019 - 18:43
268Nr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet18.01.2019 - 01:13
267Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/201918.01.2019 - 15:49
267Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)17.01.2019 - 22:31
266Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1617.01.2019 - 17:20
266Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201917.01.2019 - 23:07
265Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych17.01.2019 - 22:32
264Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej18.01.2019 - 16:31
264S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 18.01.2019 - 00:25
264Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W18.01.2019 - 11:16
264NR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)18.01.2019 - 11:43
263Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201817.01.2019 - 11:29
262Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201917.01.2019 - 11:28
262Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 17.01.2019 - 22:31
261Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU17.01.2019 - 12:14
261Nr 43/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.01.2019 - 19:36
258Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2019 - 00:54
257Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej18.01.2019 - 03:07
257Nr 47/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...18.01.2019 - 11:47
256Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 18.01.2019 - 08:30
255Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 18.01.2019 - 11:38
254Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0018.01.2019 - 11:58
254Nr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...17.01.2019 - 13:53

Łącznie 20358823 odwiedzin dla wszystkich podstron.