Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2638Nr 248 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marii Siemionek na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych25.02.2021 - 18:06
26503Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich25.02.2021 - 18:07
3151Nr 283 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie miasteczka akademickiego KORTOWO25.02.2021 - 18:07
465Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 25.02.2021 - 18:07
2570Nr 295 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.02.2021 - 18:07
14284Wydawnictwo Uniwersytetu25.02.2021 - 18:07
3605Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.25.02.2021 - 18:08
1849Nr 417 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 19 z dnia 21 września 2012 roku25.02.2021 - 18:08
8552Informacja dla nauczycieli akademickich25.02.2021 - 18:08
3436Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”25.02.2021 - 18:08
2941Nr 548 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie kredytu długoterminowego25.02.2021 - 18:08
6452Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami25.02.2021 - 18:09
1450Nr 59 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów studentom wykonującym czynności asystenta-stażysty25.02.2021 - 18:09
5790Ramowa organizacja roku akademickiego25.02.2021 - 18:09
3660Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 25.02.2021 - 18:09
9391Studia niestacjonarne 2008/200925.02.2021 - 18:09
2875Nr 302 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanisława PIKULSKIEGO25.02.2021 - 18:10
3184Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego25.02.2021 - 18:10
946Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.02.2021 - 18:11
1408Wydział Nauk o Środowisku25.02.2021 - 18:11
2334Wydział Prawa i Administracji25.02.2021 - 18:14
1099Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.02.2021 - 18:15
787Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym25.02.2021 - 18:16
2297Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej25.02.2021 - 18:17
2938Nr 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016 25.02.2021 - 18:19
2085Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój25.02.2021 - 18:22
2046Nr 56/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych25.02.2021 - 18:24
5210Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 18:26
1457Nr 48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich25.02.2021 - 18:26
1879Decyzja Nr 36/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów ubiegających się o stypendi25.02.2021 - 18:27

Łącznie 28473004 odwiedzin dla wszystkich podstron.