Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2800Nr 371 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary ROZEN19.04.2021 - 11:22
2800Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM (1/2 etatu)19.04.2021 - 06:49
2801Zarządzenie nr 29 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja głosu i retoryka funkcyjna”.14.04.2021 - 10:28
2801Decyzja Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2010/201117.04.2021 - 08:47
2801UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r19.04.2021 - 10:36
2801Nr 174 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda19.04.2021 - 03:10
2801Nr 21/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2012-201619.04.2021 - 14:51
2801Nr 273 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Macieja MICHALIKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.04.2021 - 19:57
2802Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.12.04.2021 - 06:58
2802Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN17.04.2021 - 10:14
2803Nr 561 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego15.04.2021 - 15:19
2803Nr 562 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 14:39
2806Nr 459 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.04.2021 - 08:51
2806Nr 45/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich19.04.2021 - 13:35
2808Nr 35 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę19.04.2021 - 13:01
2808Nr 77/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udziału w projekcie i szkoleniach w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-145/11-01 „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 19.04.2021 - 12:10
2810Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.04.2021 - 21:34
2811Nr 739 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogumiła RYCHCIKA18.04.2021 - 17:25
2811Nr 792 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r.16.04.2021 - 04:13
2811Nr 51 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach17.04.2021 - 01:48
2812Nr 263 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 21:58
2812Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii”.14.04.2021 - 13:27
2812Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 r.19.04.2021 - 00:56
2812Nr 564 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego19.04.2021 - 12:37
2813Nr 137 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”19.04.2021 - 05:26
2813Nr 777 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż.”19.04.2021 - 10:26
2814UCHWAŁA Nr 976 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. n. med. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIE19.04.2021 - 08:11
2814Nr 560 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 17.04.2021 - 18:16
2815Nr 240 Senatu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie” 18.04.2021 - 16:43
2815Nr 167 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina19.04.2021 - 08:24

Łącznie 28953381 odwiedzin dla wszystkich podstron.