Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
222Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 17.09.2020 - 03:55
1361Nr 85 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab.inż. Janowi KICIŃSKIEMU17.09.2020 - 03:58
3268Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie17.09.2020 - 04:01
621Nr 73/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-202017.09.2020 - 04:03
2185Nr 45/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego17.09.2020 - 04:05
471Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 17.09.2020 - 04:05
3070Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.09.2020 - 04:07
3001Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”17.09.2020 - 04:13
2814Nr 38 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę17.09.2020 - 04:18
1154Nr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2020 - 04:24
2312Nr 535 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania recenzji prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego w sprawie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr. hab. Brunonowi Hołystowi17.09.2020 - 04:25
1525Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2012/201317.09.2020 - 04:26
2833Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych17.09.2020 - 04:39
2794Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk17.09.2020 - 04:40
2423ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.17.09.2020 - 04:41
212Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności...17.09.2020 - 04:47
2674UCHWAŁA Nr 978 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha ROWIŃSKIEG17.09.2020 - 04:47
1383Nr 25/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2020 - 04:51
1159Nr 36/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2020 - 04:51
2414STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2020 - 04:55
4315Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich17.09.2020 - 05:04
1583TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2012/201317.09.2020 - 05:06
2373UCHWAŁA Nr 968 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety WESOŁOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.09.2020 - 05:08
738Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu17.09.2020 - 05:10
1520Nr 41/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/201617.09.2020 - 05:11
1868Nr 621 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201617.09.2020 - 05:13
3824Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 17.09.2020 - 05:13
2842Nr 217 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 17.09.2020 - 05:13
1370Nr 120 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu17.09.2020 - 05:15
1912UCHWAŁA Nr 947 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu a stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Lucyny17.09.2020 - 05:18

Łącznie 26932222 odwiedzin dla wszystkich podstron.