Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
735Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad07.08.2020 - 23:55
431Nr 539 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”07.08.2020 - 23:57
476Nr 541 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo zamówień publicznych”07.08.2020 - 23:58
635Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego08.08.2020 - 00:00
1144Nr 12 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu dr. Cliffowi Hedley'owi08.08.2020 - 00:02
1292Nr 145 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Instytutem Naukowym Rozrodu Zwierząt w Moskwie, Rosja08.08.2020 - 00:02
1847Nr 494 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Doroty d’AYSTETTEN08.08.2020 - 00:04
1455Nr 76/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat...08.08.2020 - 00:18
2446Utrudnienia w parkowaniu (28 maja 2010)08.08.2020 - 00:24
242Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”08.08.2020 - 00:28
238Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”08.08.2020 - 00:30
429Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa08.08.2020 - 00:33
1163Nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 00:36
2033UCHWAŁA Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201608.08.2020 - 00:41
2849Nr 20/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny08.08.2020 - 00:45
1047Nr 57/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201608.08.2020 - 00:53
388Nr 623 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego...08.08.2020 - 00:54
287Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa 08.08.2020 - 00:57
233Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką08.08.2020 - 01:07
256Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:08
241Nr 660 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej08.08.2020 - 01:09
172Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku08.08.2020 - 01:10
183Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:11
3455Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”08.08.2020 - 01:13
1702Nr 643 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c. 08.08.2020 - 01:14
1094Nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym..08.08.2020 - 01:14
1178UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych 08.08.2020 - 01:15
179Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 08.08.2020 - 01:16
142Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:17
212Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego08.08.2020 - 01:25

Łącznie 26507548 odwiedzin dla wszystkich podstron.