Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4949Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej21.09.2019 - 05:49
4947Rejestry - Dział Obsługi Technicznej20.09.2019 - 12:17
4946Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 21.09.2019 - 15:18
4912Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu21.09.2019 - 14:09
4895Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.09.2019 - 11:48
4851Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.09.2019 - 18:50
4847Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP21.09.2019 - 00:34
4792Nr 59/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich20.09.2019 - 22:55
4783Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki21.09.2019 - 14:54
4774Nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 21:14
4769UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA21.09.2019 - 07:58
4755Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 20.09.2019 - 06:37
4754Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych21.09.2019 - 07:48
4746Opłata rekrutacyjna21.09.2019 - 03:05
4744Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego21.09.2019 - 19:04
4726Decyzja Nr 12/2011 Rektora z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej 19.09.2019 - 22:59
4724Wydział Sztuki21.09.2019 - 12:00
4720Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych21.09.2019 - 15:41
4711Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia21.09.2019 - 03:18
4710Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie19.09.2019 - 21:13
4699Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim21.09.2019 - 12:30
4686UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń21.09.2019 - 12:52
4684Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2009/201021.09.2019 - 23:44
4674200521.09.2019 - 06:04
4653Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201121.09.2019 - 05:43
4651Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.21.09.2019 - 08:57
4629Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.21.09.2019 - 20:32
4614Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 19:45
4612Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.21.09.2019 - 21:38
4602NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.09.2019 - 00:08

Łącznie 22869720 odwiedzin dla wszystkich podstron.