Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1755Nr 123/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)06.08.2020 - 16:02
2389Nr 60/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego06.08.2020 - 16:03
1467Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”06.08.2020 - 16:04
1367Nr 248 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Grupy Santander06.08.2020 - 16:05
2282Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 06.08.2020 - 16:16
2556Nr 602 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony06.08.2020 - 16:35
2940Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich06.08.2020 - 16:35
2833Nr 227 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Baltica w Lubece, Republika Federalna Niemiec06.08.2020 - 16:42
316Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 06.08.2020 - 16:43
342Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport 06.08.2020 - 16:52
1405Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie06.08.2020 - 16:55
1603Nr 82 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruskim Insttutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwałowiczach06.08.2020 - 16:55
2717Nr 328 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń do strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2008-201506.08.2020 - 16:56
3156Nr 148 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA06.08.2020 - 17:00
306Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 06.08.2020 - 17:02
3114Nr 151 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej06.08.2020 - 17:04
1331Nr 11 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii06.08.2020 - 17:09
5837Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie06.08.2020 - 17:16
2563Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki06.08.2020 - 17:18
1076Nr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką06.08.2020 - 17:22
2718Nr 24/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”06.08.2020 - 17:29
1898Nr 84/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka”06.08.2020 - 17:37
820Nr 115 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowiącego własność Uniwersytetu lub określenie innych możliwości zbycia tej nieruchomośc06.08.2020 - 17:48
297Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki06.08.2020 - 17:59
3389Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych06.08.2020 - 18:06
754Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji06.08.2020 - 18:26
1720Nr 606 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 112 miasta Olsztyna przy ul. Tuwima06.08.2020 - 18:32
1858UCHWAŁA Nr 901 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Dubrowniku06.08.2020 - 18:33
2799Nr 200 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów...06.08.2020 - 18:45
2772Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k06.08.2020 - 18:49

Łącznie 26495631 odwiedzin dla wszystkich podstron.