Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
785Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 26.11.2020 - 21:12
2750Zarządzenie Nr 53/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz ogłoszenia tekstu jednolitego26.11.2020 - 21:14
1930Decyzja Nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 21:15
178Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków26.11.2020 - 21:16
2313UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku26.11.2020 - 21:16
1415UCHWAŁA Nr 262 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201326.11.2020 - 21:25
2882Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”. 26.11.2020 - 21:35
2361Nr 25/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich26.11.2020 - 21:43
2729Decyzja Nr 15 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem usług publicznych”.26.11.2020 - 22:42
2022Zarządzenie Nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 22:48
609Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM26.11.2020 - 22:50
80Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki26.11.2020 - 22:51
82Nr 169/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202426.11.2020 - 22:53
2111Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnospr26.11.2020 - 22:54
3040Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci26.11.2020 - 22:54
868Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 23:09
931Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 23:13
2744Nr 772 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Lucyny FRONCZAK26.11.2020 - 23:17
1428Nr 33/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna”26.11.2020 - 23:18
1458Nr 194 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie inicjatywy zmian w Statucie UWM w Olsztynie26.11.2020 - 23:19
2668Nr 579 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr Józefy ZALEWSKIEJ26.11.2020 - 23:35
160Nr 124/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności26.11.2020 - 23:41
1347Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego” 26.11.2020 - 23:48
87Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 26.11.2020 - 23:49
797Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty27.11.2020 - 00:11
1135Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych27.11.2020 - 00:16
2628Nr 274 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 110 m. Olsztyn.27.11.2020 - 00:36
1866UCHWAŁA Nr 513 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/202027.11.2020 - 01:02
2324Decyzja Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-0227.11.2020 - 01:52
153Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii27.11.2020 - 01:58

Łącznie 27705609 odwiedzin dla wszystkich podstron.