Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
220Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku21.10.2020 - 23:39
220KLAUDIA GORIEWA-DUBA22.10.2020 - 03:50
221Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...22.10.2020 - 08:53
221JANUSZ STRYCHALSKI22.10.2020 - 11:47
222Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego22.10.2020 - 02:07
225Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych22.10.2020 - 06:36
226Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie21.10.2020 - 23:38
227Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)22.10.2020 - 04:29
227Nr 679 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jarosława DOBKOWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 21.10.2020 - 23:39
228Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 22.10.2020 - 01:13
228Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej22.10.2020 - 10:52
229MIROSŁAW PIETRUSEWICZ22.10.2020 - 02:47
230Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 22.10.2020 - 11:51
230ADAM BIELINOWICZ22.10.2020 - 11:47
231Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:38
232Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...22.10.2020 - 01:13
232Nr 37/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 (ze zmianami)22.10.2020 - 15:33
234Nr 74/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 05:18
235Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria20.10.2020 - 21:31
235Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”21.10.2020 - 23:39
235Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 22.10.2020 - 14:44
237Nr 668 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:39
237Nr 79/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 08:08
238Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności...22.10.2020 - 15:10
238RAFAŁ STANISŁAW SKUTECKI22.10.2020 - 02:47
239Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał21.10.2020 - 23:39
240Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie22.10.2020 - 03:51
240Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 22.10.2020 - 02:54
240Nr 72/2020 w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020 22.10.2020 - 08:26
241 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego22.10.2020 - 09:09

Łącznie 27294923 odwiedzin dla wszystkich podstron.