Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3161Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku04.08.2020 - 14:38
2099Nr 368 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku 04.08.2020 - 14:38
1572Nr 87/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” ...04.08.2020 - 14:38
2613Nr 50/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków04.08.2020 - 14:37
3646Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:37
12185Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe04.08.2020 - 14:37
1559Nr 86/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami „Natura 2000””04.08.2020 - 14:37
16578Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 14:37
2821Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 14:37
1969Nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 14:37
2904Nr 99 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 04.08.2020 - 14:36
2569Nr 48/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 14:36
3761Nr 213 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza HOCHLEITNERA04.08.2020 - 14:36
2678Nr 47/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych...04.08.2020 - 14:36
2752Decyzja Nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, real04.08.2020 - 14:36
244627 grudnia dniem wolnym od pracy04.08.2020 - 14:36
2391Nr 478 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.08.2020 - 14:36
20945Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku04.08.2020 - 14:36
4103Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat04.08.2020 - 14:36
5637Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych04.08.2020 - 14:36
1348UCHWAŁA Nr 262 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 14:36
2181Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich04.08.2020 - 14:35
1065Nr 16/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów rzepaku”04.08.2020 - 14:35
2848Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.04.08.2020 - 14:35
2046Nr 78/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”04.08.2020 - 14:35
619UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 04.08.2020 - 14:35
2540Nr 77/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udziału w projekcie i szkoleniach w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-145/11-01 „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 04.08.2020 - 14:35
2621Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:35
3132Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 04.08.2020 - 14:35
12101Rzecznik Patentowy04.08.2020 - 14:35

Łącznie 26448310 odwiedzin dla wszystkich podstron.