Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
199Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 25.09.2020 - 08:07
201Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie24.09.2020 - 09:58
202Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 25.09.2020 - 00:08
202Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 24.09.2020 - 08:02
203Nr 679 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jarosława DOBKOWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 25.09.2020 - 01:41
203Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim24.09.2020 - 01:24
203Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego25.09.2020 - 07:25
203NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)25.09.2020 - 01:29
203Nr 72/2020 w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020 24.09.2020 - 18:07
206Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku24.09.2020 - 02:30
206Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu nadawania Odznaki „bonum universitatis WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”24.09.2020 - 12:37
206 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego24.09.2020 - 08:31
208Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody25.09.2020 - 09:49
209Konkurs w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych24.09.2020 - 18:25
210Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 23.09.2020 - 13:01
210Nr 668 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.09.2020 - 16:42
210Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 23.09.2020 - 23:31
211Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)25.09.2020 - 08:10
211Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej25.09.2020 - 08:57
212Nr 37/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 (ze zmianami)24.09.2020 - 11:42
213Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej23.09.2020 - 17:00
213Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie...23.09.2020 - 11:35
215Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie23.09.2020 - 16:59
216Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich w Szkole Zdrowia Publicznego25.09.2020 - 05:57
217Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...21.09.2020 - 21:22
217Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”23.09.2020 - 16:39
217Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności...23.09.2020 - 16:39
219Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał24.09.2020 - 18:15
219Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej25.09.2020 - 09:52
219Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów 24.09.2020 - 15:44

Łącznie 27012350 odwiedzin dla wszystkich podstron.