Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
250Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.08.08.2020 - 19:58
251Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:27
251Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 10:45
251Nr 653 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie09.08.2020 - 01:22
252Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”10.08.2020 - 09:30
252Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku08.08.2020 - 13:58
252Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 09.08.2020 - 14:25
253Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki08.08.2020 - 20:17
254Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 08.08.2020 - 08:23
255Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.08.2020 - 11:44
256Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:08
256Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 08.08.2020 - 07:35
257Nr 604 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 19:47
257Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej10.08.2020 - 03:38
258konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki09.08.2020 - 20:15
258UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA10.08.2020 - 04:21
259Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.10.08.2020 - 12:54
260Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych10.08.2020 - 04:24
260Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...09.08.2020 - 15:36
261Nr 652 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego...10.08.2020 - 08:43
262Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 08.08.2020 - 09:06
262Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 09.08.2020 - 06:59
262Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 10.08.2020 - 13:31
263Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki09.08.2020 - 11:00
264Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 05.08.2020 - 17:11
264Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201909.08.2020 - 09:52
265Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...10.08.2020 - 02:35
265Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie07.08.2020 - 11:32
265Nr 625 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Sławomirowi GONKOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria09.08.2020 - 09:40
265Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...08.08.2020 - 19:43

Łącznie 26499450 odwiedzin dla wszystkich podstron.