Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
247Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”01.08.2020 - 21:40
248Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”03.08.2020 - 21:42
248Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie03.08.2020 - 18:11
248Nr 114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...04.08.2020 - 01:27
249Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku04.08.2020 - 13:34
249Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...04.08.2020 - 12:50
249Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki03.08.2020 - 07:24
249Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej03.08.2020 - 16:57
250Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 12:37
251Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 04.08.2020 - 14:49
251Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.03.08.2020 - 22:56
252Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.08.2020 - 06:51
252Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 04.08.2020 - 03:28
253Nr 652 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego...03.08.2020 - 21:01
253Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 04.08.2020 - 12:00
254Nr 604 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 11:27
254Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 02.08.2020 - 06:01
254konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki03.08.2020 - 16:03
255Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych01.08.2020 - 19:45
255UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA03.08.2020 - 02:10
256Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...03.08.2020 - 07:37
257Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 01.08.2020 - 21:24
259Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki02.08.2020 - 19:23
259Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim04.08.2020 - 14:52
260Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...03.08.2020 - 20:16
260Nr 625 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Sławomirowi GONKOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria04.08.2020 - 15:18
260Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201903.08.2020 - 19:09
261Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...04.08.2020 - 11:40
262Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 31.07.2020 - 17:56
262Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie04.08.2020 - 04:38

Łącznie 26448621 odwiedzin dla wszystkich podstron.