Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
183Nr 546 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."14.11.2019 - 01:36
183Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok 14.11.2019 - 01:23
186Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 15.11.2019 - 23:13
187Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 15.11.2019 - 16:11
187Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo15.11.2019 - 03:15
187KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ15.11.2019 - 16:39
187Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki15.11.2019 - 09:29
188Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 15.11.2019 - 13:27
189Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych16.11.2019 - 02:10
190Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.15.11.2019 - 23:01
191DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji 13.11.2019 - 15:27
194Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra14.11.2019 - 13:47
195Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok15.11.2019 - 20:32
196Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202016.11.2019 - 02:22
197Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim15.11.2019 - 00:02
197UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 15.11.2019 - 22:00
198Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.16.11.2019 - 02:08
198Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.15.11.2019 - 23:00
201Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”14.11.2019 - 20:47
203Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”15.11.2019 - 23:54
204Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU14.11.2019 - 14:55
205Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 14.11.2019 - 20:01
207Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 16.11.2019 - 02:23
208Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 13.11.2019 - 15:16
209Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.11.2019 - 13:49
209Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 16.11.2019 - 02:30
211Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego15.11.2019 - 19:09
213Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 13.11.2019 - 19:43
214Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 15.11.2019 - 14:32
216Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”14.11.2019 - 13:34

Łącznie 23457395 odwiedzin dla wszystkich podstron.