Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
189Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości15.02.2020 - 06:49
190Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.02.2020 - 17:09
190Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych16.02.2020 - 03:27
191Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym16.02.2020 - 05:18
194Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego w ramach programu MNISW „regionalna inicjatywa doskonałości” 2019-202217.02.2020 - 12:39
195Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”18.02.2020 - 07:57
195Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie17.02.2020 - 12:34
195Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans17.02.2020 - 13:23
196Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 17.02.2020 - 15:58
197Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki17.02.2020 - 11:30
197Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 18.02.2020 - 05:06
198Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”16.02.2020 - 11:52
198Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 18.02.2020 - 00:45
202Nr 571 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim16.02.2020 - 18:54
203Nr 579 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Urządzanie i pielegnacja terenów zieleni”17.02.2020 - 18:54
206Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa17.02.2020 - 12:39
207Nr 554 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna...17.02.2020 - 00:30
207Nr 630 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia17.02.2020 - 14:25
208Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia17.02.2020 - 15:47
209Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.02.2020 - 12:45
210Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 17.02.2020 - 15:56
211Nr 170/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny15.02.2020 - 14:06
211Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne18.02.2020 - 00:32
211Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości17.02.2020 - 20:48
212Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202017.02.2020 - 01:12
213Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie16.02.2020 - 20:30
214Nr 570 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych – Filia UWM...)17.02.2020 - 15:35
214Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM18.02.2020 - 07:51
215Rady Naukowe Dyscyplin17.02.2020 - 17:11
216Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 17.02.2020 - 18:07

Łącznie 24495467 odwiedzin dla wszystkich podstron.