Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
29Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”...24.01.2020 - 12:55
32Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...25.01.2020 - 07:20
32Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie25.01.2020 - 02:34
33Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 18:34
36Nr 114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...25.01.2020 - 10:44
36Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.01.2020 - 23:21
36Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”23.01.2020 - 21:54
36Nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2019/202024.01.2020 - 21:40
39Nr 104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja publiczna”25.01.2020 - 07:47
39Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 02:34
39Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"24.01.2020 - 03:39
41Nr 122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania24.01.2020 - 17:14
42Nr 115/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.01.2020 - 21:13
44Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie23.01.2020 - 14:27
44Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok24.01.2020 - 04:08
45Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”23.01.2020 - 06:54
45Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 24.01.2020 - 13:27
45Nr 124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych podczas wydarzeń/imprez organizowanych na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 08:40
46Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda24.01.2020 - 23:25
46Nr 120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 24.01.2020 - 23:08
47Nr 123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2020 - 07:38
48Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej24.01.2020 - 21:52
49Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria24.01.2020 - 00:40
52Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych 24.01.2020 - 14:17
52Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 06:19
53Nr 609 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Medycyny Sądowej wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną oraz budowa parkingu w Olsztynie24.01.2020 - 12:36
53Nr 612 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego23.01.2020 - 23:57
53Nr 106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 25.01.2020 - 05:36
53Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii24.01.2020 - 05:00
54Nr 607 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja publiczna”25.01.2020 - 03:44

Łącznie 24222881 odwiedzin dla wszystkich podstron.