Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 100/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1861,
z późn. zm. - dalej jako Rozporządzenie), w związku z Uchwałą Nr 463 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:
§ 1
1. Absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, otrzymują
    uczelniane dyplomy:
     1) ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie
         szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji, z tytułem zawodowym: inżynier,
         licencjat, licencjat pielęgniarstwa, licencjat położnictwa;
     2) ukończenia studiów drugiego stopnia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym
         Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji, z tytułem zawodowym: magister, magister
         inżynier, magister pielęgniarstwa;
     3) ukończenia jednolitych studiów magisterskich, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie
          siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji, z tytułem zawodowym: magister,
          lekarz, lekarz weterynarii.
2. Absolwenci, którzy ukończyli studia prowadzone wspólnie otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów
    wspólnych, odpowiednio do uzyskanych kwalifikacji, na odpowiednim poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
    i europejskich ram kwalifikacji oraz ukończonego poziomu kształcenia, potwierdzające uzyskanie
    odpowiedniego tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Tytuły, o których mowa w  ust. 1 uzyskują studenci, którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020.
4. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019
    uzyskują tytuły zawodowe, których nazwy są zgodne z nazwami określonymi w przepisach dotychczasowych.
 
§ 2
1. Uniwersytet wydaje absolwentom dyplom i suplement oraz dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa
    odpisy suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden z odpisów dyplomu lub/i jeden
    z odpisów suplementu może być wydany w języku obcym.
2. Komplet dokumentów, o którym mowa w ust 1, jest bezpłatny dla osób, które rozpoczęły studia począwszy
    od roku akademickiego 2019/2020. Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2018 r. oraz
    rozpoczynające kształcenie w roku akademickim 2018/2019 związane są opłatami ustalonymi na podstawie
    przepisów dotychczasowych.
3. Dyplom i suplement do dyplomu oraz ich odpisy przygotowuje pracownik dziekanatu.
4. Dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami, przekazywany jest do Biura Rektora, w terminie do 10 dni
    od dnia ukończenia studiów.
5. Pracownik Biura Rektora weryfikuje poprawność dokumentu, a następnie przedkłada dyplom ukończenia
    studiów wraz z odpisami do podpisu, po czym umieszcza na nim pieczęć urzędową suchą, tłoczoną
    Uniwersytetu oraz pieczątkę imienną Rektora lub osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą
    w uczelni, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Dyplom i suplement do dyplomu podpisuje Rektor albo upoważniona osoba pełniąca w uczelni funkcję
    kierowniczą.
7. Na dyplomie umieszczana jest pieczątka imienna albo nadruk informacji odpowiadających danym zawartym
    na pieczątce Rektora albo osoby upoważnionej pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni. Dane te  muszą być
    zgodne z wzorami przekazanymi do ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
8. Dyplomy, po ich uwierzytelnieniu, z Biura Rektora odbiera pracownik dziekanatu.
 
§ 3
1. Uniwersytet wydaje dokumenty, o których mowa w § 2 ust 1, w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów.
2. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu, w terminie określonym w ust. 1, jest
    dostarczenie do dziekanatu dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania dyplomu i suplementu
    do dyplomu.
3. Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania dyplomu i suplementu do dyplomu (dokumentację
    przebiegu studiów w innej uczelni, informacje o dodatkowych osiągnięciach lub praktykach) podlegają
    sprawdzeniu, a następnie akceptacji przez osobę wyznaczoną przez dziekana wydziału/dyrektora szkoły/filii.
 
§ 4
1. Uniwersytet, poza kompletem dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1,  na wniosek absolwenta wydaje
    dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły /filii. Do wniosku należy
    dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów
    w tłumaczeniu na język obcy.
3. Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy, absolwent otrzymuje
    w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Dodatkowy odpis wydaje się na druku zgodnym z oryginałem dyplomu. W przypadku braku druku - odpis
    sporządza się na przygotowanym przez uczelnię druku zgodnym z treścią oryginału dyplomu (analogicznie
    jak duplikat - bez nazwy duplikat).
5. Odpis odzwierciedla oryginał co do treści. Aktualne podaje się: datę wydania, podpisy i pieczęcie władz,
    pieczęć uczelni.
6. Opłatę pobiera się zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili składania wniosku o wydanie odpisu.
7. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kopię dodatkowego odpisu
    dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy.
 
§ 5
1. W Uniwersytecie obowiązuje jednolity wzór suplementu do dyplomu oraz jego odpis sporządzony w języku
    polskim i obcym.
2. Suplement do dyplomu sporządzany jest w dziekanacie z zachowaniem poniższych wymagań:
    1)  drukowany dwustronnie,
    2)  spięty w lewym górnym rogu nitem oczkowym, opieczętowany pieczęcią urzędową uczelni, tzw. mokrą
         do tuszu, w sposób uniemożliwiający wymianę kart (dotyczy również odpisu suplementu do akt).
    3)  podpisany przez Rektora lub osobę upoważnioną pełniącą funkcję kierowniczą w uczelni,
    4)  umieszczony w teczce wraz dyplomem.
3. Na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, w suplemencie potwierdza się,
    że absolwent:
     1) zrealizował kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia,
     2) uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, ze wskazaniem przedmiotu
         lub rodzaju zajęć.
 
§ 6
1. Uniwersytet, poza kompletem dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1,  na wniosek absolwenta wydaje
    dodatkowe odpisy suplementu w tłumaczeniu na język obcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uzupełniony o przetłumaczoną dokumentację przebiegu studiów w innej
    uczelni i informacje o dodatkowych osiągnięciach lub praktykach, należy złożyć w dziekanacie
    wydziału/szkoły/filii. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu
    suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
3. Dokumentacja przebiegu studiów absolwenta, któremu uznano część studiów na podstawie wykazu
    przedmiotów i ocen uzyskanych w innej uczelni lub zezwolono na wznowienie studiów na macierzystym
    kierunku, musi zawierać wykaz przedmiotów w języku polskim i w języku obcym z uznanego okresu studiów.
4. Absolwent zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia dodatkowych informacji oraz wykazu przedmiotów,
    o którym mowa w ust. 3, potwierdzonego przez uczelnię, w której zrealizował część studiów lub przez
    tłumacza przysięgłego.
5. Tłumaczenia dołączane do wniosku, o którym mowa w ust. 4, podlegają sprawdzeniu, a następnie akceptacji
    przez osobę wyznaczoną przez dziekana wydziału/dyrektora szkoły/filii.
6. W teczce akt osobowych absolwenta przechowuje się potwierdzoną przez wydział kopię odpisu suplementu
    do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
 
§ 7
1. Absolwent potwierdza odbiór dyplomu przez złożenie podpisu na druku „Potwierdzenie odbioru dyplomu”,
    który przechowuje się w teczce akt osobowych absolwenta.
2. Dyplom, suplement do dyplomu oraz odpisy wydaje się absolwentowi, lub na jego wniosek upoważnionej
    osobie, lub wysyła pocztą na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Podstawę odbioru dyplomu przez osobę upoważnioną stanowi upoważnienie zawierające potwierdzenie
    autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika dziekanatu lub notariusza.
4. Potwierdzenie, o których mowa w ust. 3, przechowywane jest w teczce akt osobowych absolwenta.
 
 § 8
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu absolwent może wystąpić z wnioskiem
    o wydanie duplikatu.
2. Duplikat wystawia się na oryginale druku dyplomu lub suplementu, wg wzoru obowiązującego w okresie
    ich wystawienia, bez zdjęcia. Dokument zawiera dane identyczne jak oryginał, a dodatkowo na dokumencie
    należy umieścić wyraz „Duplikat” oraz datę wydania duplikatu. Na duplikacie należy podać informacje
    o podpisach na oryginalnym dokumencie, wykorzystując jeden z wariantów:
    1) oryginał podpisali: wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał dokumentu,
    2) albo stwierdzić nieczytelność podpisów i stosować sformułowanie: „Oryginał podpisali Dziekan
        i Rektor – podpisy nieczytelne”.
3. Duplikat dyplomu oraz duplikat suplementu do dyplomu podpisuje Rektor.
4. W przypadku przygotowywania duplikatu suplementu do dyplomu należy wykorzystać wzór znajdujący
    się w systemie informatycznym, z zachowaniem treści zawartych w oryginalnym dokumencie.
5. W przypadku braku druku dyplomu lub suplementu właściwego dla wzoru obowiązującego w dniu
    ukończenia studiów, duplikat wystawia się na przygotowanym przez uczelnię formularzu/druku, zgodnym
    z treścią oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu.
6. Duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki oraz pobiera się opłatę zgodną z przepisami obowiązującymi
    w dacie złożenia wniosku.
 
§ 9
1. W przypadku stwierdzenia omyłki lub błędu w treści wydanego dyplomu lub suplementu do dyplomu,
    dokumenty te podlegają wymianie. Procedura zakłada „wymianę”, tzn. uczelnia wydaje dokument wolny
    od wad tylko przy zwrocie dokumentu z błędem.
2. W przypadku zmiany danych osobowych, dokumenty zawierające poprzednie dane osobowe winny być
    zwrócone na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu.
3. Wymiana polega na sporządzeniu i wydaniu nowego dyplomu/suplementu/odpisu na obecnie
    obowiązującym w uczelni wzorze.
4. Wydany obecnie dyplom powinien odwzorować treść pierwotnego dyplomu (nazwa kierunku, tytuł
    zawodowy, data jego uzyskania) oraz zawierać aktualne: pieczęcie uczelni, podpisy i pieczęcie aktualnych
    władz, datę wydania, bez informacji o trybie wydania (tj. wymiany).
5. W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, należy odwzorować nowy dyplom
    zgodnie z treścią dyplomu wydanego w roku ukończenia studiów.
6. W przypadku nieistnienia uczelni, której absolwentem jest wnioskodawca, absolwentowi do dyplomu lub
    suplementu można wydać dodatkowo zaświadczenie wyjaśniające zaistniałe następstwa prawne (inna
    nazwa uczelni na dyplomie, inna nazwa uczelni na pieczęci etc.).
7. W teczce akt osobowych absolwenta oraz księdze dyplomów umieszcza się adnotację o dokonanej
    wymianie.
8. W przypadku, gdy dyplom nie został wydany w terminie, z powodu niedopełnienia przez absolwenta
    wymaganych formalności (dotyczy dyplomów wg wzorów obowiązujących do 30 września 2019 roku),
    Uniwersytet wystawia dyplom z aktualną datą, wg wzoru obowiązującego w uczelni w momencie jego
    sporządzania, z uwzględnieniem informacji dotyczących procesu kształcenia na dzień ukończenia studiów.   
    Dyplom podpisuje urzędujący Rektor.
 
§ 10
1. Druki dyplomów ukończenia studiów zamawiane są dla całej uczeni przez jednostkę administracji centralnej
    właściwą ds. studenckich. Druki na wydziały dysponowane są na pisemne zapotrzebowanie Kierownika
    Dziekanatu.
2. Przechowywane druki dyplomów muszą być zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób, utratą,
    zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Za druki dyplomów na wydziale, ich przechowywanie oraz terminowe wystawienie odpowiada Kierownik
    Dziekanatu.
4. Dyplomy ukończenia studiów są drukami ścisłego zarachowania. 
5. Dziekanat jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji druków wpływających, wydawanych po personalizacji
    oraz zwracanych do jednostki administracji centralnej właściwej ds. studenckich jako zniszczonych lub
    niewykorzystanych. Ewidencja druków zawiera numery arkusza z druku dokumentu. W przypadku
    zniszczenia druku i braku możliwości odczytania numeru arkusza, adnotacja taka powinna znaleźć się
    w uwagach ewidencji druków.
 
§ 11
Traci moc Zarządzenie Nr 99/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
21.11.2019 12:09
Data aktualizacji:
22.12.2019 11:00
Liczba wyświetleń:
3084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 100.pdf2.35 MB