Nr 204/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

 
Decyzja Nr 204/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 (ze zm.). 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 i § 60 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 310
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1668,
z późn.zm.),  stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) prof. dr hab. Bożena KORDAN (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),”
2) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) przedstawiciele studentów:
          a) Maria KOPER,
          b) Julia SOBOLEWSKA,
          c) Marta ŚLĘZAK”
3) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) przedstawiciele doktorantów:
          a) lek. wet. Marta CZAJKOWSKA,
          b) mgr inż. Elwira STACHERA,
          c) mgr Marcin WALTER.”
4) § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) przedstawiciele studentów:
          a) Piotr JAKUĆ,”
          b) Barbara KLOC,”
          c) Gabriela WIERZBICKA.” 
5) § 4 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
    „c) dr hab. inż. Mirosława KARPIŃSKA-TYMOSZCZYK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)”, 
6) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) przedstawiciele doktorantów:
          a) mgr inż. Mateusz CISKI,
          b) mgr inż. Przemysław PIECH,
          c) mgr inż. Izabela STANISZEWSKA.” 
§ 2
1. Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów po zmianach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, przedstawia się
    następująco:
    1) Przewodnicząca – prof. dr hab. Bożena KORDAN (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
    2) nauczyciele akademiccy:
        a) dr hab. inż. Andrzej KLASA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
        b) dr hab. inż. Piotr SAWICKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa),
        c) dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ (Wydział Prawa i Administracji),
    3) przedstawiciele studentów:
        a) Maria KOPER,
        b) Marta ŚLĘZAK,
        c) Julia SOBOLEWSKA. 
2. Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów po zmianach, o których mowa w § 1 pkt 3, przedstawia się
    następująco:
    1) Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
    2) nauczyciele akademiccy:
        a) prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski),
        b) prof. dr hab. inż. Marek MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
        c) prof. dr hab. Lesław LAHUTA (Wydział Biologii i Biotechnologii),
    3) przedstawiciele doktorantów:
        a) lek. wet. Marta CZAJKOWSKA,
        b) mgr inż. Elwira STACHERA,
        c) mgr Marcin WALTER.
3. Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów po zmianach, o których mowa w § 1 pkt 4,
    przedstawia się następująco:
    1) Przewodnicząca - dr inż. Katarzyna TOMASZEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
    2) nauczyciele akademiccy:
        a) dr hab. Irena BRZOZOWSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
        b) dr hab. Mirosław MICHALSKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
        c) dr hab. Agnieszka  PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
    3) przedstawiciele studentów:
        a) Piotr JAKUĆ,
        b) Barbara KLOC,
        c) Gabriela WIERZBICKA. 
4. Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów po zmianach, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6,
    przedstawia się następująco:
    1) Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech SZWEDA (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
    2) nauczyciele akademiccy:
        a) dr hab. Waldemar GRZEGORZEWSKI, prof. UWM (Wydział Lekarski),
        b) dr hab. inż. Piotr HLIWA, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
        c) dr hab. inż. Mirosława KARPIŃSKA-TYMOSZCZYK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności),
    3) przedstawiciele doktorantów:
        a) mgr inż. Mateusz CISKI,
        b) mgr inż. Przemysław PIECH,
        c) mgr Izabela STANISZEWSKA. 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
20.11.2019 12:41
Data aktualizacji:
28.12.2019 09:17
Liczba wyświetleń:
693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 204.pdf999.01 KB