Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 199/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2019 roku
 
w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Rektor przyznaje w 2019 roku jednorazowe zwiększone wynagrodzenie zasadnicze pracownikom wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych.
 
§ 2
Podstawą przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, zwanego dalej wynagrodzeniem, jest realizacja projektu badawczego, którego termin rozpoczęcia realizacji przypada
na 2018 rok, z wyłączeniem projektu:
    1)  w kosztorysie którego nie zaplanowano kosztów pośrednich lub kosztów ogólnych;
    2)  realizacja którego wymagała ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
        (zwanym dalej Uniwersytetem) wniesienia własnego wkładu finansowego;
    3)  nie będącym osiągnięciem w ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie
        z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.
        w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).
 
§ 3
1.  Wynagrodzenie przyznawane jest zespołowi realizującemu projekt.
2.  Pisemną propozycję podziału wynagrodzenia dla wykonawców projektu przedstawia kierownik
    projektu, w terminie wskazanym w piśmie Prorektora ds. Nauki.
3.  W przypadku nieprzedstawienia propozycji podziału wynagrodzenia przez kierownika projektu
    w terminie, o którym mowa w ust. 2, prawo do wynagrodzenia wygasa.
4.  Decyzję o przyznaniu zespołowi badawczemu wynagrodzenia oraz jego wysokości podejmuje
    Rektor.
§ 4
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest uzależniona od wysokości przyznanej
w projekcie kwoty w części dla Uniwersytetu i przedstawia się następująco:
 
Kwota projektu w części dla Uczelni
Kwota wynagrodzenia
do kwoty 50 000 zł
1 000 zł brutto
powyżej kwoty 50 000 zł do 200 000 zł
3 000 zł brutto
powyżej kwoty 200 000 zł do 500 000 zł
5 000 zł brutto
powyżej kwoty 500 000 zł
7 000 zł brutto
 
§ 5
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez pracownika aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania, nie później niż do 31 grudnia 2019 roku.
 
§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
04.11.2019
Data publikacji:
08.11.2019 14:38
Data aktualizacji:
28.12.2019 09:01
Liczba wyświetleń:
864
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec199.pdf597.63 KB