Konkurs na dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 29 październik, 2019 - 12:11

Konkurs na dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni osobę na stanowisku dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Wymiar czasu pracy: 1 etat (40h/tydzień)
 
Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1) Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:
     1. wykształcenie wyższe;
     2. co najmniej 5-letni staż pracy;
     3. umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizatorskie;
     4. dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego:
     5. dobry stan zdrowia;
     6. niekaralność.
2) Preferowane:
     1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
     2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury i nauki;
     3. znajomość zagadnień i przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i nauki,
         w tym: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach
         publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy;
     4. osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów;
     5. doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu centrum popularyzacji nauki;
     6. załączenie opinii i rekomendacji o kandydacie;
Dokumenty składane przez kandydata muszą zawierać:
     1. pisemne zgłoszenie kandydata zawierające życiorys zawodowy oraz list motywacyjny;
     2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy
         oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
     3. oświadczenie kandydata o dobrym poziomie znajomości języka angielskiego;
     4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
           związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
         ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
         publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1311 z późn. zm.);
     5. aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
     6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe;
     7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw
         publicznych;
     8. oświadczanie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i nieposzlakowanej
          opinii;
     9. pisemne opracowanie ogólnej koncepcji funkcjonowania Centrum Popularyzacji Nauki
         i Innowacji w Olsztynie.
 
Warunki składania dokumentów:
    1)   CV i list motywacyjny;
    2)   Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
    3)   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
        danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
        rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
        kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
        osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
        95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.
 
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2019 r.
 
Podany termin dotyczy również ofert nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla
pocztowego.
 
Informacje organizacyjne:
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego –  do 10 grudnia 2019 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. nauki
Wytworzył:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2019
Data publikacji:
22.10.2019 13:53
Data aktualizacji:
29.10.2019 12:11
Liczba wyświetleń:
1397
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument