Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”

 
Zarządzenie Nr 85/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”
 
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października
2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Ustala się wzór druku: „Karta samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki
    ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”,
    stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2.  Samooceny działalności jednostki, o której mowa w ust. 1, dokonuje Zespół ds. Zapewniania Jakości
    Kształcenia właściwy dla wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły.
 
§ 2
1.  Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2:
      1) sporządza, corocznie do 30 listopada, sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok
          akademicki wraz z analizą mocnych i słabych stron oraz informacją na temat realizacji zaleceń
          i rekomendacji na dany rok akademicki i przedstawia je dziekanowi/dyrektorowi filii/dyrektorowi
          jednostki/dyrektorowi szkoły, jednocześnie rekomendując działania na rzecz doskonalenia jakości
          kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
      2) przesyła, corocznie do 15 grudnia, sprawozdanie do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości
          Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Olsztynie,
      3)     odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.
2.  W realizacji zadań projakościowych, współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości
     Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz z Biurem ds. Kształcenia –
     Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w obszarze dydaktyki”.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
21.10.2019 09:01
Data aktualizacji:
21.10.2019 09:03
Liczba wyświetleń:
1189
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz85.pdf468.05 KB
ZalZarz85.docx29.87 KB