Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 84/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze. zm.)  oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), zwanego dalej „Uniwersytetem”, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W celu inicjowania i koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, zwanego dalej WSZJK, powołuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia właściwe dla wydziałów, zamiejscowych jednostek – filii, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły.
 
§ 2
Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia podejmują działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie w obszarach określonych Uchwałą w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
§ 3
1.  W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:
       1) przewodniczący,
       2) po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdy wydział, przy zachowaniu zasady
           reprezentatywności dziedzin nauki,
       3) przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane, jednostki zamiejscowe – filie
           oraz szkołę,
       4) dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
       5) jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
       6) przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje
           prowadzenie kontroli i audytów.
2.  Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor na okres kadencji organów
     UWM w Olsztynie.
 
§ 4
1.   Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:
      1)  przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu
          Zapewniania Jakości Kształcenia:
            a)  wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego,
                m.in. oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu,
                monitorowania karier absolwentów, opinii pracodawców o programach studiów, etc.,
            b)  procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania wydziału oraz jednostki
                ogólnouczelnianej, jednostki zamiejscowej - filii oraz szkoły,
            c)  procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
                Kształcenia,
            d)  wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia
                funkcjonujących na wydziałach, w jednostkach ogólnouczelnianych, jednostkach
                zamiejscowych - filiach oraz szkole,
      2)  przedstawianie Senatowi UWM w Olsztynie, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania
          z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także
          przedstawianie rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz
          funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
2. Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z Biurem ds. Kształcenia –
   Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia
   funkcjonującymi na wydziałach, w jednostkach ogólnouczelnianych, jednostkach zamiejscowych
   - filiach oraz szkole w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
   związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu
   Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
§ 5
1. W celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 Uczelniany Zespół
    ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w porozumieniu z Rektorem, może:
      1)  powoływać komisje oraz zespoły eksperckie stałe i doraźne, określając cel powołania, skład
           oraz zakres działań i czas ich realizacji,
      2)    zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów z Uniwersytetu, jak również spoza
           Uniwersytetu.
 
§ 6
1. W skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia właściwego dla wydziałów, zamiejscowych
    jednostek – filii, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły, wchodzą:
     1)  przewodniczący,
     2)  przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki/przedstawiciele jednostki,
     3)  przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
     4)  przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
2. Członków Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym przewodniczącego powołuje
    odpowiednio dziekan/dyrektor filii/dyrektor jednostki/dyrektor szkoły na okres kadencji organów
    UWM w Olsztynie.
3. W celu efektywnej realizacji zadań, dziekan/dyrektor filii/dyrektor jednostki/dyrektor szkoły może
    powołać dodatkowych członków Zespołu.
 
§ 7
1.  Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 6 należy:
     1)  wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur zapewniania jakości
         w jednostkach,
     2)  przedstawianie dziekanowi/ dyrektorowi filii/dyrektorowi jednostki/dyrektorowi szkoły, corocznie
         do 30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki
         wraz z analizą SWOT,
     3)  przedstawianie dziekanowi/ dyrektorowi filii/dyrektorowi jednostki/dyrektorowi szkoły
         rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania
         Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
     4)  upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.
2. Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia właściwy dla wydziałów, zamiejscowych jednostek
   – filii, jednostek ogólnouczelnianych i szkoły współpracuje z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem
   ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości
   Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań
   związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu
   Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
§ 8
1. Jednostką administracyjną koordynującą działania związane z monitorowaniem i zapewnianiem
   jakości kształcenia w Uniwersytecie jest Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością
   kształcenia.
2. Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia współpracuje z:  
     1)  organami jednoosobowymi i kolegialnymi Uniwersytetu, osobami bezpośrednio koordynującymi
        oraz nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego, a także jednostkami
        administracyjnymi uczelni, w obszarach procesu dydaktycznego objętych analizą i oceną
        oraz w zakresach określonych procedurami zapewniania jakości kształcenia,
    2)  jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu, których merytoryczny obszar funkcjonowania
        wyznacza działania audytowe,
    3)  Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zespołami ds. Zapewniania
        Jakości Kształcenia właściwymi dla wydziałów, zamiejscowych jednostek – filii, jednostek
        ogólnouczelnianych i szkoły w obszarze objętym ich zakresem działania, ze szczególnym
        uwzględnieniem procedury przeprowadzania badań ankietowych oraz zadań związanych
        z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania
        Jakości Kształcenia,
    4)   instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz zapewniania
        jakości kształcenia w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu
        Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie.
3. Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia nadzoruje prowadzenie badań
   ankietowych i odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w Uniwersytecie.
§ 9
1. System badań ankietowych swoim zakresem obejmuje obszary i elementy wyodrębnione
   w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie.
2. Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem:
    1)  ankiet ogólnouczelnianych,
    2)  ankiet jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, o których mowa w § 1, w tym kwestionariuszy
        ocen pracowników badawczo-dydaktycznych.
3. Harmonogram badań ankietowych prowadzonych w skali Uniwersytetu oraz w jednostkach
   organizacyjnych, o których mowa w § 1, zgodny jest z harmonogramem prac objętych daną
   procedurą.
4.  Wyniki badań ankietowych są jednym z elementów sprawozdania z własnej oceny jednostki.
 § 10
1. W celu oceny przydatności i skuteczności WSZJK, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie
   i funkcjonowanie Systemu, przeprowadzają corocznie jego przegląd, uwzględniający:
      1)  analizę audytów i działań poaudytowych,
      2)  aktualność założeń w stosunku do zmieniającego się ustawodawstwa, zmieniających się
          oczekiwań i wymagań zainteresowanych stron oraz stopień realizacji celów, określonych
          w WSZJK,
      3)  opinie interesariuszy WSZJK,
      4)  doświadczenia zdobyte w wyniku prowadzonych działań projakościowych,
      5)  analizę raportów z badań prowadzonych w kierunku oddziaływania WSZJK na interesariuszy.
2. Z oceny Uczelnianego WSZJK sporządzany jest protokół przeglądu, obejmujący zalecenia
    do realizacji działań korygujących i zapobiegawczych z jednoczesnym wskazaniem organów
    lub zespołów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
3.  Protokół z przeglądu Uczelnianego WSZJK sporządza Biuro ds. Kształcenia - Zespół ds. zarządzania
    jakością kształcenia we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, o których mowa
   w § 8 ust. 2 niniejszego zarządzenia.
4. Wnioski wynikające z przeglądu przedstawia Senatowi Akademickiemu, właściwy prorektor
    ds. kształcenia w terminie do dnia 31 stycznia.
 
§ 11
Sprawozdania z audytów własnej oceny opracowane przez Zespoły, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia są jawne i publikowane na stronie internetowej Uniwersytetu, i na stronach internetowych jednostek organizacyjnych. 
§ 12
Opis podstaw formalno-prawnych zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz dokumentacji
i procedur regulujących zasady funkcjonowania WSZJK w UWM w Olsztynie zawarty jest w publikacji
pt.: „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie” autorstwa Ireny Kozłowskiej, rok wydania 2009.
 
§ 13
Traci moc Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 § 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
18.10.2019 14:45
Data aktualizacji:
18.10.2019 14:46
Liczba wyświetleń:
1101
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz84.pdf1.94 MB