Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 81/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz.1668), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam co następuje:
 
§ 1 
1.  W przypadku stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w zakresie
    sztuki, które zostały nadane od 1 października 2019 roku stosuje się następujące wzory dyplomów
    obowiązujące na Uniwersytecie:
      1)  wzór dyplomu doktora nauk, wraz z opisem i zasadami wypełniania dyplomu, stanowiący
          załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
      2)  wzór dyplomu doktora sztuki, wraz z opisem i zasadami wypełniania dyplomu, stanowiący
          załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
      3)  wzór dyplomu doktora habilitowanego nauk, wraz z opisem i zasadami wypełniania dyplomu,
          stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2.    Za wydanie odpisów dyplomów, o których mowa w ust. 1, pobiera się następujące opłaty:
      1)  60 zł – za odpis w języku polskim,
      2)  80 zł – za odpis w języku obcym,
      3)  90 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego. 
  § 2
1.  Osoby, których przewody doktorskie i habilitacyjne prowadzone są na Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
    i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
    w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
    wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
    sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), którym
    stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego oraz stopnie doktora w zakresie sztuki zostały
    nadane do dnia 30 września 2019 roku, otrzymują dyplomy według wzorów, określonych w § 1
   
Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca
    2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na
    Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.).
2.  Za wydanie dyplomów, o których mowa w ust. 1, pobiera się następujące opłaty: 
     1)  120 zł – za dyplom wraz z odpisem w języku polskim,
     2)  80 zł – za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski lub język łaciński,
     3)  180 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.
§ 3
1.   Osoby, których przewody doktorskie i habilitacyjne prowadzone są na Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
    naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,
    z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2011 roku, którym stopnie naukowe
    doktora, doktora habilitowanego oraz stopnie doktoraw zakresie sztuki zostały nadane do dnia
    30 września 2019 roku, otrzymują dyplomy według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra
    Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu
    przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu
    o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128, z późn. zm.).
2.   Za wydanie dyplomów, o których mowa w ust. 1, pobiera się następujące opłaty:
      1)   80 zł – za dyplom wraz z odpisem w języku polskim,
      2)   40 zł – za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
      3)   120 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz
z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora
lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
17.10.2019 09:01
Data aktualizacji:
17.10.2019 09:16
Liczba wyświetleń:
2448
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz81.pdf782.95 KB