Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...

 
Zarządzenie Nr 80/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 100/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
,
Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB, wprowadza się następujące zmiany:
1)  § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WBiB, wskazana przez Dziekana WBiB;”
2)  § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. Wsparcie – szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące kompetencje dydaktyczne
         Uczestników/czek, określone niniejszym Regulaminem i treścią Projektu;”
3)  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi minimum 30 osób w ramach minimum 98 miejsc
         szkoleniowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu.”
4)  § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. W zakresie kompetencji językowych, oferowane jest szkolenie z języka angielskiego
         na wybranym poziomie dla trzech grup po 10 osób w łącznym wymiarze 120 godzin dla każdej
         grupy (2 semestry x 60 godzin), realizowane w semestrze zimowym i letnim 2019/2020.”
5)  w § 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 o brzmieniu:
    „5. UWM dopuszcza możliwość:
         1)  realizacji innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej WBiB, niż określone w ust. 1-4,
             w przypadku gdy zapotrzebowanie na takie formy wsparcia zostanie zdiagnozowane
             w trakcie realizacji projektu, a UWM będzie dysponował środkami na sfinansowanie tych
             działań, pod warunkiem, że dodatkowe formy wsparcia przyczynią się do podniesienia
             kompetencji dydaktycznych Uczestników/ Uczestniczek projektu,
         2)  zmiany liczby uczestników i terminów realizacji poszczególnych form wsparcia określonych
             w ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 2,
         3)  zwiększenia liczby grup uczestniczących w formach wsparcia określonych w ust. 1-4
             w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów na poszczególne formy wsparcia
             i jednoczesnej dostępności środków na sfinansowanie w/w działań.
      6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, UWM warunkuje zmiany uprzednim uzyskaniem
          zgody na ich wprowadzenie od Instytucji Pośredniczącej.
      7.  W przypadkach określonych w ust. 5 nowe formy wsparcia mogą być realizowane na
          podstawie decyzji, którą wydaje Kierownik projektu po uzyskaniu zgody prorektora właściwego
          ds. kształcenia.
      8.  Realizacja form wsparcia, o których mowa w ust. 5-7, nie wymaga zmiany niniejszego
          Regulaminu.”
6)  § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. wskazanie przez uczestnika szkolenia, jak wykorzysta nabyte umiejętności dydaktyczne
         w kształceniu studentów;”
7)  § 6 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
    „4) w przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w §4 ust. 4 i 5, terminy naboru i wyboru
         Uczestników będą ogłaszane na bieżąco przez Koordynatora Wydziałowego lub Biuro projektu
         na stronie internetowej projektu zpr.uwm.edu.pl.
8)  § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/kę formularza
         zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) z zaznaczeniem wybranej formy wsparcia
         oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
         (załącznik nr 2).”
9)  § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8.Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć u osoby wyznaczonej
         przez Koordynatora w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze uczestników do Projektu.”
10)  § 6 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
      „15.Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora
            terminie do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3), deklaracji udziału
            w projekcie (załącznik nr 4), kwestionariusza osobowego (załącznik nr 5) i oświadczenia
            uczestnika projektu (załącznik nr 6).
11)  § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech pracowników WBiB, przy czym Dziekan WBiB
           wskazuje przewodniczącego Komisji.”
12)  do § 10 ust. 2 dodaje się pkt 11) o brzmieniu:
     „11) wykorzystania nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych w ramach prowadzonych
            zajęć przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu oraz
            udokumentowanie tego faktu poprzez np. wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych
            przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie.”
13)  § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „2. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do prorektora właściwego
           ds. kształcenia w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Kierownika Projektu.”

14)  § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

      „4. Decyzje prorektora właściwego ds. kształcenia są ostateczne i nie przysługuje od nich
           odwołanie.”
15)  Uchyla się wszystkie załączniki do Regulaminu i wprowadza nowe wzory:
     Formularza zgłoszeniowego,
     Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
     Umowy uczestnictwa w projekcie,
     Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
     Kwestionariusza osobowego,
     i Oświadczenia uczestnika projektu,
     stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
14.10.2019 10:16
Data aktualizacji:
14.10.2019 12:10
Liczba wyświetleń:
611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1RegZarz80.doc388.5 KB
Zal2RegZarz80.doc326 KB
Zal3RegZarz80.doc369.5 KB
Zal4RegZarz80.doc341 KB
Zal5RegZarz80.doc363 KB
Zal6RegZarz80.doc360.5 KB
RegZarz80.docx84.38 KB
Zarz80.pdf1.05 MB