Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 14...

 
Zarządzenie Nr 79/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 § 1
W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 118/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 14 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)  §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WNoŚ, wskazana przez Dziekana WNoŚ;”
2)  §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Wsparcie – szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące kompetencje dydaktyczne
         Uczestników/czek, określone niniejszym Regulaminem i treścią Projektu;”
3)  §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi minimum 29 osób w ramach minimum 79 miejsc
         szkoleniowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu. „
4)  w §4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 o brzmieniu:
    „5. UWM dopuszcza możliwość:
         1)  realizacji innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej WNoŚ, niż określone w ust. 1-4,
              w przypadku gdy zapotrzebowanie na takie formy wsparcia zostanie zdiagnozowane
              w trakcie realizacji projektu, a UWM będzie dysponował środkami na sfinansowanie
              tych działań, pod warunkiem, że dodatkowe formy wsparcia przyczynią się do podniesienia
              kompetencji dydaktycznych Uczestników/ Uczestniczek projektu,
         2)  zmiany liczby uczestników i terminów realizacji poszczególnych form wsparcia określonych
              w ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 2,
         3)  zwiększenia liczby grup uczestniczących w formach wsparcia określonych w ust. 1-4
              w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów na poszczególne formy wsparcia
              i jednoczesnej dostępności środków na sfinansowanie w/w działań.
    6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, UWM warunkuje zmiany uprzednim uzyskaniem zgody
        na ich wprowadzenie od Instytucji Pośredniczącej.
    7. W przypadkach określonych w ust. 5 nowe formy wsparcia mogą być realizowane na podstawie
        decyzji, którą wydaje Kierownik projektu po uzyskaniu zgody prorektora właściwego
        ds. kształcenia.
    8. Realizacja form wsparcia, o których mowa w ust. 5-7, nie wymaga zmiany niniejszego
        Regulaminu.”
5)  § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. wskazanie przez uczestnika szkolenia, jak wykorzysta nabyte umiejętności dydaktyczne
         w kształceniu studentów;”
6)  §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Proces rekrutacji składał się będzie z 2 etapów:
         1) 1 etap: ogłoszenie i prowadzenie naboru, przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość
             wydłużenia terminu naboru zgłoszeń;
         2) 2 etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu.
         3) w przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w §4 ust. 5, terminy naboru i wyboru
             Uczestników będą ogłaszane na bieżąco przez Koordynatora Wydziałowego lub Biuro
             projektu na stronie internetowej projektu zpr.uwm.edu.pl.”
7)  §6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     „7. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/kę formularza
         zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) z zaznaczeniem wybranej formy wsparcia
         oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
         (załącznik nr 2).”

8)  §6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
    „9.Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć u osoby wyznaczonej
        przez Koordynatora w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze uczestników do Projektu.”
9)  §6 ust. 16 otrzymuje brzmienie:
    „16. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora terminie
          do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3), deklaracji udziału w projekcie
          (załącznik nr 4), kwestionariusza osobowego (załącznik nr 5) i oświadczenia uczestnika
          projektu (załącznik nr 6).
10) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech pracowników WNoŚ, przy czym Dziekan WNoŚ
           wskazuje przewodniczącego Komisji.”
11)  §10 ust. 2 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:
     „11) wykorzystania nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych w ramach prowadzonych
            zajęć przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu oraz
            udokumentowanie tego faktu poprzez np. wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych
            przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie.
12) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do prorektora właściwego ds. kształcenia
          w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Kierownika Projektu.”
 
13) §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Decyzje prorektora właściwego ds. kształcenia są ostateczne i nie przysługuje od nich
          odwołanie.”

14)  Uchyla się wszystkie załączniki do Regulaminu i wprowadza nowe wzory:
      Formularza zgłoszeniowego,
     
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
      Umowy uczestnictwa w projekcie,
      Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
      Kwestionariusza osobowego,
      oraz Oświadczenia uczestnika projektu,
      stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
11.10.2019 14:55
Data aktualizacji:
17.10.2019 07:41
Liczba wyświetleń:
840
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1RegZarz79.doc384 KB
Zal2RegZarz79.doc326 KB
Zal3RegZarz79.doc367.5 KB
Zal4RegZarz79.docx174.92 KB
Zal5RegZarz79.doc364 KB
Zal6RegZarz79.doc359 KB
RegZarz79.docx85.07 KB
Zarz79.pdf1.04 MB