Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji

 
Zarządzenie Nr 70/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie podziału kompetencji
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 17 ust. 4, § 23 ust. 4, § 30 ust. 1 i § 32 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Statutem Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Zakres kompetencji Rektora określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (Dz.U. 2018.poz. 1668 ze zm.), zwana dalej Ustawą.
2.  Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
3.  Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do jego kompetencji należy:
     1)  reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,
     2)  wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych
         do kompetencji innych organów,
     3)  podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych
         do kompetencji innych organów Uniwersytetu,
     4)  powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,
     5)  udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów
         i dokonywania innych czynności prawnych,
     6)  określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi
         umów o współpracy,
     7)  nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,
     8)  rozpatrywanie skarg i wniosków,
     9)  tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w trybie
         określonym odrębnymi przepisami,
    10) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi,
         o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu oraz
         z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu
         pracy,
    11)  ochrona informacji niejawnych,
    12)  powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami
         oraz określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
    13)  zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,
    14)  powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia
         funkcji Przewodniczącego Senatu,
    15)  podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,
    16)  wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,
    17)  podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4.  Rektor, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisuje:
     1)  dokumenty adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,
     2)  dokumenty adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów
         zagranicznych,
     3)  pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
5.  W przypadkach spowodowanych służbową nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pisma
    o których mowa w ust. 4 podpisuje Prorektor lub Kanclerz zgodnie z właściwością rzeczową.
6.  Rektorowi podlegają bezpośrednio:
       1)  Prorektorzy,
       2)  Kanclerz,
       3)  Kwestor - w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,
       4)  Biuro Kontroli Wewnętrznej,
       5)  Dyrektor Gabinetu Rektora,
       6)  Zespół Audytu Wewnętrznego,
       7)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
       8)  Biuletyn Informacji Publicznej,
       9)  Biuro Rektora,
      10)  Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1,
      11)  Rzecznik Patentowy - z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2,
      12)  Biuro Mediów i Promocji,
      13)  Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Analiz Strategicznych,
      14)  Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,
      15)  Biuro Prawne,
      16)  Pełnomocnicy - w zakresie swojego umocowania.
7.  Wykonywanie, w imieniu Rektora, czynności wynikających z nadzoru nad bieżącym
    funkcjonowaniem jednostek, które zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegają bezpośrednio
    kierownikowi zakładu pracy, należy do:
       1)  Prorektora ds. Kadr w odniesieniu do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
       2)  Prorektora ds. Nauki w odniesieniu do Rzecznika Patentowego.
 
§ 2
1.  Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:
       1)  Prorektora ds. Kadr,
       2)  Prorektora ds. Kształcenia i Studentów,
       3)  Prorektora ds. Nauki,
       4)  Prorektora ds. Collegium Medicum,
       5)  Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
       6)  Kanclerza.
2.  Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami
    kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.
3.  Przekroczenie uprawnień, wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego
    pełnomocnictwa, stanowi podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.
4.  Prorektorzy i Kanclerz zobowiązani są do dbałości o ograniczanie wydatków finansowych
    w zakresie swojego działania i do kontrolowania wydatkowania środków finansowych przyznanych
    na działalność, którą nadzorują oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków
    z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.  
5.  Decyzja Prorektora lub Kanclerza, podjęta w ramach jego zakresu działania, jest równoznaczna
    z decyzją Rektora. Decyzje podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów lub decyzje,
    w stosunku do których zgłoszone zostały uzasadnione zastrzeżenia, mogą być zmienione przez
    Rektora w trybie nadzoru.
6.  Pracownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na swoją podległość,
    zobowiązani są do udzielania informacji Prorektorom, Kanclerzowi oraz Dyrektorowi Gabinetu
    Rektora niezbędnych do realizacji powierzonych im zadań.
 
§ 3
1. Prorektorzy i Kanclerz w zakresie swojego działania:
     1)  reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności i za jego zgodą,
         na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem,
      2)  współpracują z:
         a)  krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
         b)  zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych
             przez Uniwersytet umów oraz porozumień,
         c)  jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące
            do zakresów ich działania,
     3)  nadzorują funkcjonowanie komisji senackich i zespołów opiniodawczo-doradczych wskazanych
         przez Rektora,
     4)  koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach
         programów unijnych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach powierzonych
         zadań,
     5)  prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań,
     6)  sprawują nadzór nad:
         a)  opracowywaniem, w układzie rzeczowym, projektów planów rzeczowo-finansowych
             w zakresie zadań realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramów ich realizacji,
 
          b)  przygotowaniem projektów aktów prawnych, regulujących sprawy należące do zakresu ich
             działania we współpracy z Biurem Prawnym,
         c)  działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,
         d)  prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach
             organizacyjnych, objętych ich zakresem działania,
     7)  zawierają umowy oraz zaciągają zobowiązania i zatwierdzają ich realizację ze środków
         finansowych, przyznanych w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadań objętych
         zakresem ich działania,
     8)  nadzorują realizację planu rzeczowo-finansowego w zakresie wykonanych zadań
         i wykorzystania środków, będących w ich dyspozycji lub nadzorze,
     9)  monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach
         powierzonych zadań,
    10)  nadzorują przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień publicznych przez
         podległe jednostki organizacyjne, a także w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Prorektor, z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące
   jego wyłącznej kompetencji.
3. W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora lub pilnością sprawy, pisma, o których
   mowa w ust. 2, podpisuje wyznaczony do zastępstwa Prorektor.
4. Jeżeli zakres powierzonych zadań obejmuje sprawy należące do zakresu działania kilku Prorektorów
   lub Prorektora i Kanclerza, Rektor wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację tych zadań.
5. Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji
   w sprawie zastępstw.
6.  Każdy Prorektor wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami i Kanclerzem
    w zakresie ich kompetencji.
7.  Prorektorzy, Kanclerz oraz Kwestor, w zakresie powierzonych im kompetencji, zobowiązani są
    do realizacji zadań w sposób zapewniający stabilną sytuację finansową Uniwersytetu
    oraz przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów wewnętrznych,
    w szczególności w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności z tytułu
    jej naruszenia.
 
§ 4
Prorektor ds. Kadr
1.  Prorektor ds. Kadr realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią i programem rozwoju
    Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym przed
    Państwową Inspekcją Pracy, Najwyższą Izbą Kontroli, w sprawach dyscyplinarnych
    oraz dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
2.  W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:
      1)  przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań
          Uniwersytetu, zgodnie z przyjętą strategią i programem rozwoju,
      2)  nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z:
           a)  nauczycielami akademickimi z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 10,
           b)  pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
      3)  tworzy kryteria i zasady przeprowadzania oceny pracowników, 
      4)  przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej,
      5)  nadzoruje postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy
          o dostępie do informacji publicznej,
      6)  nadzoruje:
          a)  funkcjonowanie systemu kadrowo-płacowego,
          b)  proces zatrudniania pracowników, ich okresową ocenę, sprawy dyscyplinarne oraz z tytułu
              odpowiedzialności porządkowej pracowników,
          c)  wnioskowanie o przeprowadzenie oceny okresowej, o której mowa w art. 128 ust. 2
              Ustawy,
          d)  funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,
          e)  realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
          f)   proces gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,
          g)  funkcjonowanie Senackiej Komisji Kadrowej, Senackiej Komisji Statutowej, Uczelnianej
              Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Etyki,
      7)  tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,
      8)  powołuje komisje w sprawach gospodarowania ZFŚS, tj.
          a)  Komisję Zapomogową,
          b)  Komisję Pożyczkową,
          c)  Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną,
          d)  Komisję Pracowniczego Programu Emerytalnego,
      9)  współpracuje:
          a)  ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,
          b)  ze służbami bhp i społeczną inspekcją pracy,
          c)  z Radą Archiwalną.
2.  Prorektor ds. Kadr pełni bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez:
      1)  Dział Kadr,
      2)  Archiwum i Muzeum.
3.  Przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prorektor ds. Kadr zobowiązany jest do:
      1)  stosowania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych Uniwersytetu
          regulujących zasady zatrudniania nauczycieli akademickich i pracowników niebędących
          nauczycielami,
      2)  informowania Rektora o zamiarze zatrudnienia nowego pracownika.
4.  Prorektor ds. Kadr, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu
    naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
    publicznych.
§ 5
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
1.  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów pełni nadzór nad rozwojem i jakością kształcenia, tokiem
    studiów oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2.  W ramach powierzonych kompetencji, w obszarze spraw związanych z kształceniem, Prorektor
    ds. Kształcenia i Studentów odpowiada za opracowanie i właściwą realizację polityki kształcenia,
    w tym:
       1)  tworzy ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu oraz odpowiadającą
           na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego,
       2)  pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym na
           wydziałach i w filii (zmiany oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki studiów, kształcenie
           interdyscyplinarne, e-learning, nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych,
           opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych),
       3)  pełni nadzór nad:
           a)  funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie
               uczelnianym,
           b)  przygotowaniem kierunków kształcenia do procesu akredytacji we współpracy z dziekanem
               wydziału lub dyrektorem filii, administrującego dany kierunek studiów, 
           c)  właściwym funkcjonowaniem systemu ECTS w uczelni,
           d)  procesem rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym na
               studia prowadzone w języku obcym,
           e)  planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich
               z uwzględnieniem zatwierdzania przydziału obciążeń dydaktycznych nauczycieli
               akademickich,
           f)   funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), systemu SYLABUS
               i IRK oraz APD,
           g)  promocją zawodową absolwentów,
           h)  tokiem kształcenia na studiach doktoranckich,
            i)   kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy i szkolenia, Uniwersytet Trzeciego
               Wieku, Uniwersytet Dzieci),
            j)  realizacją projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków
               zagranicznych,
            k)  promocją oferty edukacyjnej Uniwersytetu,
       4)  organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami w kraju i za granicą,
       5)  przydziela oraz nadzoruje wykorzystanie przez wydziały i jednostki międzywydziałowe
           środków finansowych przeznaczonych na:
            a)  rozwój kształcenia,
            b)  działalność dydaktyczną,
            c)  działalność uczelnianych organizacji studenckich,
            d)  działalność agend kulturalnych.
3.  W ramach powierzonych kompetencji, w obszarze spraw studenckich, Prorektor ds. Kształcenia
    i Studentów nadzoruje:
     1)  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia,
         jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, a także jej sporządzanie
         zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     2)  wykorzystywanie przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów środków finansowych
         przeznaczonych na działalność studencką i doktorancką,
     3)  przestrzeganie praw studentów i doktorantów w procesach: wydawania decyzji, ustalania
         i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie regulaminów, w tym
         w szczególności Regulaminu Studiów i Regulaminu Studiów Doktoranckich,
     4)  proces podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów i uczestników
         studiów doktoranckich,
     5)  funkcjonowanie uczelnianych organizacji studenckich,
     6)  funkcjonowanie Akademickiego Centrum Kultury.
4.  Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów podlegają:
     1)  Biuro ds. Kształcenia,
     2)  Biuro ds. Studenckich,
     3)  Biuro Informatycznej Obsługi Studiów,
     4)  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
     5)  Filia w Ełku,
     6)  Studium Języków Obcych,
     7)  Akademickiego Centrum Kultury,
     8)  Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
     9)  Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,
   10)  Stanowisko ds. studiów anglojęzycznych.
5.  W ramach swoich kompetencji i przyznanych uprawnień Prorektor ds. Kształcenia
    i Studentów:
     1)  podejmuje decyzje w sprawach:
          a)  odwołań od decyzji dziekana, dyrektora filii, kierownika studiów doktoranckich oraz komisji
              rekrutacyjnych,
          b)  legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
          c)  rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
          d)  wyjazdów zagranicznych studentów,
          e)  działalności uczelnianych organizacji studenckich,
          f)   tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej studentom
              i uczestnikom studiów doktoranckich,
          g)  przyznawania świadczeń studentom oraz świadczeń i stypendiów uczestnikom studiów
              doktoranckich,
     2)  podejmuje decyzje w sprawach wniosków studentów i uczestników studiów doktoranckich
         o ponowne rozpatrzenie sprawy,
     3)  prowadzi postępowania w zakresie imprez i zgromadzeń studentów na terenie Uniwersytetu.
6.  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji
    Kształcenia oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.
7.  Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego,
    sprawy związane z:
      1) Fundacją Samorządu Studenckiego,
      2)  Fundacją „Żak”.
8.  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 6
Prorektor ds. Nauki
1.  Prorektor ds. Nauki realizuje, zgodne ze strategią i programem rozwoju Uniwersytetu, przyjęte
    kierunki działalności naukowej i badawczej oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach:
       1)  związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych,
       2)  umów na prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
       3)  umów z wydawnictwami w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu.
2.  W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Nauki:
       1)  prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe, 
       2)  nadzoruje:
           a)  planowanie i prowadzenie badań naukowych,
           b)  wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
           c)  wykorzystanie środków na realizację programów badawczych,
           d)  uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej
               i ochrony patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,
           e)  proces zakupów aparatury badawczej,
           f)   działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-
               badawczych,
           g)  realizację projektów badawczych i aparaturowych, w tym finansowanych ze środków
               zagranicznych,
       3)  podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania zagranicznych podróży służbowych
           pracowników,
       4)  podejmuje decyzje w sprawie odwołań doktorantów od decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej
           w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady naukowej szkoły doktorskiej,
       5)  podejmuje decyzje w sprawach wniosków kandydatów do Szkoły Doktorskiej i doktorantów
           o ponowne rozpatrzenie sprawy,
       6)  ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe
           oraz podejmuje decyzje w tym zakresie,
       7)  inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność badawczą,
           innowacyjną i wdrożeniową,
       8)  określa główne kierunki badań i współpracy naukowej z podmiotami krajowymi
           i zagranicznymi,
       9)  zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe, współfinansowanych
           z funduszy krajowych i zagranicznych,
      10) zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych,
      11)  udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów
            itp. spotkań naukowych,
      12)  akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,
      13)  podejmuje decyzje w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu
           w Wydawnictwie Uniwersyteckim i wydawnictwach zewnętrznych,
      14)  współpracuje z Radą Biblioteczną i Radą Wydawniczą,
      15)  angażuje się w sprawy projakościowe Uczelni zwłaszcza w dziedzinie badań,
      16)  współpracuje z przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin.
3.  Prorektor ds. Nauki pełni nadzór nad funkcjonowaniem:
       1)  Biura ds. Nauki,
       2)  Biura ds. Współpracy Międzynarodowej,
       3)  Szkoły Doktorskiej,
       4)  Biblioteki Uniwersyteckiej,
       5)  Wydawnictwa Uniwersytetu,
       6)  Akademii Biznesu,
       7)  Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
       8)  Centrum Badań Energii Odnawialnej,
       9)  Centrum Badań Europy Wschodniej,
      10)  Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa,
      11)  Centrum Badań Społecznych,
      12)  Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
      13)  Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,
      14)  Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałdach,
      15)  Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,
      16)  Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
      17)  rad naukowych dyscyplin.
4.  Prorektor ds. Nauki podejmuje działania w zakresie promocji nauki, zwłaszcza w zakresie badań.
5.  Prorektor ds. Nauki, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu
    naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
    publicznych.
 
§ 7
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
1. Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju nadzoruje realizację programu rozwoju Uczelni, politykę
    finansową Uczelni oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju:
     1)  koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego,
     2)  ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,
     3)  przedstawia Radzie Uczelni propozycje planu rzeczowo-finansowego,
     4)  nadzoruje:
         a)  gospodarkę finansową Uczelni oraz opracowywanie analiz i prognoz ekonomicznych,
             stanowiących podstawę działalności Uniwersytetu,
         b)  doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią,
         c)  uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,
         d)  funkcjonowanie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów.
     5)  akceptuje do realizacji projekty wymagające wkładu własnych środków finansowych oraz,
          we współpracy z Kanclerzem, wysokość środków na realizację planów remontów i inwestycji.
     6)   we współpracy z Kwestorem przedstawia Rektorowi i Radzie Uczelni informacje o sytuacji
          finansowej Uniwersytetu.
3. Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają:
      1)  Regionalne Centrum Informatyczne,
      2)  Dział Planowania i Analiz,
      3)  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
      4)  Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,
      5)  Akademicki Związek Sportowy,
      6)  Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.
4. Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego,
   sprawy związane z:
      1)  Fundacją na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
      2)  Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Sp. z o.o.,
      3)  Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Pozorty” Sp. z o.o.,
      4)  Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym Łężany Sp. z o.o.
5.  Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi
    odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów
    w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 
§ 8
 Prorektor ds. Collegium Medicum
1.  Prorektor ds. Collegium Medicum pełni nadzór nad realizacją w Uniwersytecie zadań wynikających
    z przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni medycznych oraz działalności leczniczej.
2.  Prorektor ds. Collegium Medicum w szczególności:
     1)  reprezentuje Rektora wobec Ministra Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
         Medycznych i innych organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących 
         prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz
         związanego z tym udzielania świadczeń zdrowotnych,
     2)   reprezentuje Rektora przy zawieraniu umów z podmiotami leczniczymi w zakresie udostępniania
         jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu
         w zawodach medycznych, w tym podyplomowym, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
         zdrowotnych i promocją zdrowia oraz nadzoruje realizację tych umów.
3.  Prorektor ds. Collegium Medicum sprawuje nadzór nad:
     1)  funkcjonowaniem podmiotów, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym, w tym:
         a)  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym,
         b)  Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,
         c)  Zakładem Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji
             Medycznej
,
     2)  wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
         działania w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
     3)  funkcjonowaniem podległych jednostek (wszystkie jednostki organizacyjne Collegium
         Medicum),
     4)  działalnością dydaktyczną i badawczą w Collegium Medicum,
     5)  tworzeniem systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
         w podległych jednostkach i ich realizację,
     6)  przestrzeganiem przez podległe jednostki organizacyjne obowiązujących przepisów
         wewnętrznych i zewnętrznych,
     7)  wypracowaniem i realizacją polityki kadrowej i płacowej w Collegium Medicum,
     8)  międzynarodową i krajową współpracą naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum.
4.  Prorektor ds. Collegium Medicum nadzoruje formalnie działalność Komisji Bioetycznej przy
    Uniwersytecie z poszanowaniem decyzji Komisji w zakresie merytorycznym.
5.  Prorektor ds. Collegium Medicum, wykonuje powierzone zadania we współpracy z pozostałymi
    Prorektorami w zakresie ich kompetencji.
6.  Prorektor ds. Collegium Medicum, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność
    z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny
    finansów publicznych.
 
§ 9
Kanclerz
1.  Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora
    i Prorektorów oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw
    przekraczających zwykły zarząd.
2.  W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego
    funkcjonowania Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą
    eksploatacją składników mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz
    z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne
    do dokonywania tych czynności. Zakres spraw przekraczających zwykły zarząd określa
    pełnomocnictwo.
3.  W sprawach objętych zakresem swojego działania Kanclerz współpracuje z Rektorem, Prorektorami,
    Dyrektorem Gabinetu oraz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
4.  Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu
    Kanclerza na podstawie odrębnych przepisów.
5.  W zakresie swojego działania Kanclerz:
     1)  reprezentuje Uniwersytet, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, w stosunkach prawnych
         z innymi podmiotami, w tym przy podpisywaniu umów w zakresie podejmowanych czynności
         zwykłego zarządu do wysokości łącznej środków przeznaczonych na dany cel w planie
         rzeczowo – finansowym Uniwersytetu na dany rok,
     2)  reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań
         wynikających ze zwykłego zarządu,
     3)  koordynuje działalność administracyjną, techniczną i gospodarczą Uniwersytetu,
     4)  określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzoruje ich przestrzeganie,
     5)  zapewnia wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,
     6)  podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji
         Inwentaryzacyjnej,
     7)  nadzoruje:
         a)  wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem
             działania, w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
         b)  proces właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,
         c)  funkcjonowanie podległych jednostek,
         d)  proces opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów
             i modernizacji,
         e)  realizację inwestycji, remontów i modernizacji,
         f)   tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań
             w podległych jednostkach i ich realizację,
         g)  realizację projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
        
h)  realizację planów rzeczowo-finansowych zgodnie z opinia Rady Uczelni.
     8)  sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne
         obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych,
     9)  w odniesieniu do jednostek organizacyjnych tworzących pion Kanclerza:
         a)  dokonuje analizy potrzeb kadrowych w obszarze objętym jego odpowiedzialnością,
         b)  bierze udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów do zatrudnienia
             na stanowiska objęte odpowiedzialnością Kanclerza,
         c)  składa do właściwego Prorektora wnioski o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy
             stosując przy tym, określone Zarządzeniem Rektora, zasady zatrudniania pracowników
             niebędących nauczycielami akademickimi.
6.  Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej.
7.  W sprawach inwestycyjnych i finansowych Kanclerz współpracuje z Prorektorem
    ds. Ekonomicznych i Rozwoju oraz realizuje decyzje wynikające z uchwał Rady Uczelni.
8.  Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym
    przez odrębne przepisy.
9.  Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza
    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.
10.  Kanclerz, w zakresie powierzonych kompetencji, ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia
     obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie dyscypliny finansów
     publicznych.
 
§ 10
1.  Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor i Dyrektor Gabinetu Rektora, poza obowiązkami powierzonymi
    niniejszą decyzją, pełnią obowiązki powierzone odrębnymi przepisami prawnymi.
2.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, bez względu na swoją podległość, zobowiązane są
    do udzielania prorektorom, Dyrektorowi Gabinetu Rektora i Kanclerzowi informacji niezbędnych
    do realizacji ich zadań.
 
§ 11
Traci moc Decyzja Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów
i Kanclerza z późniejszymi zmianami.
 
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
09.10.2019 15:08
Data aktualizacji:
09.10.2019 15:10
Liczba wyświetleń:
1243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70.pdf7.95 MB