Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 29 listopad, 2019 - 14:47

 
 
 
 
REGULAMIN
Konkursu na nazwę
Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 1 ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs
    na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie, zwanego dalej Obiektem.
2. Celem konkursu jest uzyskanie oficjalnej nazwy Obiektu, którego funkcją będzie popularyzacja
   nauki i innowacji wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, wraz
   z uzasadnieniem propozycji nazwy.
3. Nazwa Obiektu powinna:
    1) spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
        a)    nawiązywać do charakteru Obiektu i/lub
        b)    nawiązywać do specyfiki działalności planowanej w Obiekcie i/lub
        c)    eksponować atuty związane z położeniem geograficznym Obiektu i/lub
        d)    nawiązywać do działalności prowadzonej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
             w Olsztynie,
    2) być oryginalna, nigdy wcześniej nie stosowana, cechować się pomysłowością,
    3) nie być zbyt długa.
 
§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, wewnątrzuczelniany. Skierowany jest do osób fizycznych,
   posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w czasie trwania konkursu są
   pracownikami, doktorantami lub studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie propozycji nazw(y) Obiektu, zgodnej(ych)
   z wymaganiami określonymi w pkt I niniejszego Regulaminu na „Karcie zgłoszeniowej”
   (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na stronie BIP Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
3. Każdy z uczestników może zgłosić propozycje maksymalnie trzech nazw Obiektu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich
   najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
   małżonków i osoby przysposobione.
 
§ 3 OCENA PRAC
1.  Wyboru nazwy dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie:
      1.1.  Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. Nauki UWM w Olsztynie
      1.2.  Dr Aleksander Socha – Kanclerz UWM w Olsztynie
      1.3.  Mgr Izabela Bagińska – Radca prawny
      1.4.  Mgr inż. Anna Smoczyńska – Kierownik Biura ds. Nauki
       1.5.  Mgr inż. Monika Cupała – specjalista w Dziale Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, w szczególności,
    jeśli żadna z nadesłanych nazw nie będzie spełniała kryteriów oceny w dostatecznym stopniu.
4.   Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
§ 4 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1.  Kartę zgłoszeniową” do konkursu, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – nazwa Centrum Nauki
    należy przesłać lub złożyć do dnia 31.10.2019 r. pod adresem:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Sekretariat Prorektora ds. nauki
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
Pokój 112
2. Podany termin dotyczy również wniosków nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla
   pocztowego.
 
§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.  Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni od zamknięcia przyjmowania
    „Kart zgłoszeniowych”.
2.   Informacja o zwycięskiej nazwie znajdzie się na stronie BIP Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
3.   Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.
4.   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
    o laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora
    oraz w mediach i Internecie.
5.   Od decyzji Organizatora w przedmiocie wyboru zwycięskiej nazwy nie przysługuje odwołanie.
6.   Przebieg i wynik konkursu Komisja Konkursowa utrwala w protokole.
7.   Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie zgłoszenia, spełniające wymagania określone
    w niniejszym regulaminie oraz doręczone w miejscu i terminie w nim określonym.
 
§ 6 NAGRODA
1.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych
    brutto). Warunki wypłacenia nagrody zawarte będą w odrębnej umowie o dzieło zawartej pomiędzy
    Organizatorem a laureatem.
2.   W przypadku gdy zwycięska nazwa obiektu została zgłoszona przez więcej niż jednego uczestnika
    konkursu, nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby
    laureatów.
3.   Ostateczną decyzję o skierowaniu propozycji nazwy obiektu do realizacji podejmie Rektor
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierując się wskazaniami Komisji.
4.   Z autorem nazwy wybranej do realizacji Organizator podpisze umowę o eksploatacji nazwy
    Obiektu. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
    wraz z prawami zależnymi i pośrednimi, o których szczegółowo mowa w
§ 7. Autor wybranej nazwy
    zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem
    przez Organizatora.
5.   Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej nazwy.
6.   Organizator konkursu, po przejęciu majątkowych praw autorskich nazwy, może ją również
    w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym.
7.   W przypadku zaniechania przez laureata konkursu przystąpienia do podpisania umowy, Organizator
    ma prawo do wybrania innej nazwy nadesłanej do konkursu, o ile spełnia kryteria oceny wskazane
    w
§ 1 ust. 3. Autor pierwotnie wybranej nazwy nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń
    w stosunku do Organizatora.
 
§ 7 PRAWA AUTORSKIE
1.  Przekazanie propozycji nazwy Obiektu do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne
    oświadczenie, że nazwa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
    majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
    z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca
    pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku
    ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
    wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
2.   Autor pracy wybranej przez Organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, o której mowa
    w
§ 6 ust. 4 zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich
    do nazwy, wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących
    polach eksploatacji:
       a)   wyłączne używanie i wykorzystywanie nazwy we wszelkiej działalności promocyjnej,
           reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
 
      b)   utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
           oraz techniką cyfrową,
       c)   rozpowszechnianie nazwy poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
           nadawanie i reemitowanie,
       d)   publiczne udostępnianie nazwy w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie
           i miejscu przez siebie wybranym,
       e)   wprowadzanie nazwy do pamięci komputera i umieszczenie w sieci,
       f)     prezentowanie w prasie i telewizji i Internecie.
3.   Zwycięzca konkursu oświadczy, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych w stosunku
    do wybranej nazwy.
4.   Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
    powyższych warunków.
 
§ 8 DODATKOWE INFORMACJE
1.  We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
2.  W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze
    ds. Nauki, tel. 89 523 35 52; e-mail: bn@uwm.edu.pl
3.  Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
    Organizatora w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z warunkami określonymi
    w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
4.  Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna
    interpretacja należy do organizatora Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu i do odwołania
    wyników Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny prawne, o czym poinformuje w specjalnym
    komunikacie na stronie BIP Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. nauki
Wytworzył:
mgr Anna Smoczyńska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
08.10.2019
Data publikacji:
08.10.2019 13:02
Data aktualizacji:
29.11.2019 14:47
Liczba wyświetleń:
4747
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Karta zgłoszeniowanazwa Centrum.docx14.43 KB