Nr 78/2019 z dnia 1 października2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji...

 
Zarządzenie Nr 78/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października2019 roku
 
w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.
„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13
Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 13 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNE, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)  § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WNE, wskazana przez Dziekana WNE;”
2)  § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. Wsparcie – szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące kompetencje dydaktyczne
         Uczestników/czek, określone niniejszym Regulaminem i treścią Projektu;”
3)  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi minimum 40 osób w ramach minimum 155 miejsc
         szkoleniowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu.
4)  w § 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 o brzmieniu:
    „5. UWM dopuszcza możliwość:
     1) realizacji innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej WNE, niż określone w ust. 1-4,
         w przypadku gdy zapotrzebowanie na takie formy wsparcia zostanie zdiagnozowane w trakcie
         realizacji projektu, a UWM będzie dysponował środkami na sfinansowanie tych działań,
         pod warunkiem, że dodatkowe formy wsparcia przyczynią się do podniesienia kompetencji
         dydaktycznych Uczestników/ Uczestniczek projektu,
     2) zmiany liczby uczestników i terminów realizacji poszczególnych form wsparcia określonych
         w ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 2,
     3) zwiększenia liczby grup uczestniczących w formach wsparcia określonych w ust. 1-4
         w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów na poszczególne formy wsparcia
         i jednoczesnej dostępności środków na sfinansowanie w/w działań.
    6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, UWM warunkuje zmiany uprzednim uzyskaniem
         zgody na ich wprowadzenie od Instytucji Pośredniczącej.
    7.  W przypadkach określonych w ust. 5 nowe formy wsparcia mogą być realizowane na podstawie
         decyzji, którą wydaje Kierownik projektu po uzyskaniu zgody prorektora właściwego
         ds. kształcenia.
    8.  Realizacja form wsparcia, o których mowa w ust. 5-7, nie wymaga zmiany niniejszego
         Regulaminu.”
5)  § 5 ust 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
    „4) wskazanie przez uczestnika szkolenia, jak wykorzysta nabyte umiejętności dydaktyczne
         w kształceniu studentów;”
6)  § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Proces rekrutacji składał się będzie z 2 etapów:
         1)   1. etap: ogłoszenie i prowadzenie naboru będzie trwało od 19.11.2018 r. do 10.12.2018 r.,
             przy czym Koordynator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu naboru zgłoszeń;
         2)   2. etap: dokonanie wyboru Uczestników Projektu będzie trwało od 11.12.2018 r.
             do 18.12.2018 r.
         3)   w przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w §4 ust. 5, terminy naboru i wyboru
             Uczestników będą ogłaszane na bieżąco przez Koordynatora Wydziałowego lub Biuro
             projektu na stronie internetowej projektu zpr.uwm.edu.pl.
7)  § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/kę formularza
         zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) z zaznaczeniem wybranej formy wsparcia
         oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
         (załącznik nr 2).”
8)  § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8.Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć u osoby wyznaczonej
        przez Koordynatora w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze uczestników do Projektu.”

9)  § 6 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
     „15.Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora terminie
          do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3), deklaracji udziału w projekcie
          (załącznik nr 4), kwestionariusza osobowego (załącznik nr 5) i oświadczenia uczestnika
          projektu (załącznik nr 6).

10) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

     „2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech pracowników WNE, przy czym Dziekan WNE
          wskazuje przewodniczącego Komisji.”
11) §10 ust. 2 dodaje się pkt 11) o brzmieniu:
     „11) wykorzystania nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych w ramach prowadzonych
            zajęć przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu oraz
            udokumentowanie tego faktu poprzez np. wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych
            przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie
12) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do prorektora właściwego
           ds. kształcenia w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Kierownika Projektu.”
13) §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Decyzje prorektora właściwego ds. kształcenia są ostateczne i nie przysługuje od nich
           odwołanie.”
14) Uchyla się wszystkie załączniki do Regulaminu i wprowadza nowe wzory: Formularza
     zgłoszeniowego, Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
     rekrutacji, Umowy uczestnictwa w projekcie, Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
     Kwestionariusza osobowego i Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiące załączniki
     do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 14:56
Data aktualizacji:
07.10.2019 14:58
Liczba wyświetleń:
584
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78Regulamin.pdf237.76 KB