Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji...

 
Zarządzenie Nr 77/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich WKŚiR
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 12
Podnoszenie kompetencji nauczycieli dydaktycznych WKŚiR, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)  §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Koordynator Wydziałowy/Koordynator – osoba odpowiedzialna za realizację zadań
         przewidzianych w projekcie dla WKŚiR, wskazana przez Dziekana WKŚiR;”
2) §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „8. Wsparcie – szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące kompetencje dydaktyczne
         Uczestników/czek, określone niniejszym Regulaminem i treścią Projektu;”
3) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi minimum 30 osób w ramach minimum 39 miejsc
         szkoleniowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu.”
4) §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. W zakresie kompetencji dydaktycznych, oferowane jest szkolenie metodyczne z nowoczesnych
         metod nauczania, skierowane do 5 osób w wymiarze 20 godzin/osobę; realizowane w roku
         akademickim 2018/2019”
5) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. W zakresie kompetencji językowych, oferowane jest kurs z języka angielskiego na poziomie C1
         w dwóch grupach po 7 osób w łącznym wymiarze 60 godzin (2 semestry x 30 godzin),
         realizowane w roku akademickim 2018/19 oraz 2019/20”
6) w § 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 o brzmieniu:
    „5. UWM dopuszcza możliwość:
         1) realizacji innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej WKŚiR, niż określone w ust. 1-4,
             w przypadku gdy zapotrzebowanie na takie formy wsparcia zostanie zdiagnozowane
             w trakcie realizacji projektu, a UWM będzie dysponował środkami na sfinansowanie tych
             działań, pod warunkiem, że dodatkowe formy wsparcia przyczynią się do podniesienia
             kompetencji dydaktycznych Uczestników/ Uczestniczek projektu,
         2) zmiany liczby uczestników i terminów realizacji poszczególnych form wsparcia określonych
             w ust. 1, z zastrzeżeniem §3 ust. 2,
         3) zwiększenia liczby grup uczestniczących w formach wsparcia określonych w ust. 1-4
             w przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów na poszczególne formy wsparcia
             i jednoczesnej dostępności środków na sfinansowanie w/w działań.
    6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 5, UWM warunkuje zmiany uprzednim uzyskaniem
         zgody na ich wprowadzenie od Instytucji Pośredniczącej.
    7.  W przypadkach określonych w ust. 5 nowe formy wsparcia mogą być realizowane na podstawie
         decyzji, którą wydaje Kierownik projektu po uzyskaniu zgody prorektora właściwego
         ds. kształcenia.
    8.  Realizacja form wsparcia, o których mowa w ust. 5-7, nie wymaga zmiany niniejszego
         Regulaminu.”
7) § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. wskazanie przez uczestnika szkolenia, jak wykorzysta nabyte umiejętności dydaktyczne
         w kształceniu studentów;”
8) § 6 ust 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/kę formularza
         zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) z zaznaczeniem wybranej formy wsparcia
         oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  
         (załącznik nr 2).”
9)  §6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć u osoby wyznaczonej przez Koordynatora
         w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze uczestników do Projektu.”

10)  §6 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
       „15. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są w określonym przez Koordynatora
            terminie do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3), deklaracji udziału
            w projekcie (załącznik nr 4), kwestionariusza osobowego (załącznik nr 5) i oświadczenia
            uczestnika projektu (załącznik nr 6).”

11)  §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech pracowników WKŚiR, przy czym Dziekan WKŚiR
           wskazuje przewodniczącego Komisji.”

12) §10 ust. 2 pkt. 11) otrzymuje brzmienie:
       „11) wykorzystania nabytych w Projekcie umiejętności, poprzez: wprowadzenie ich do Sylabusa
            realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie oraz ich
            faktycznego wykorzystania w realizacji prowadzonych zajęć przez co najmniej 1 semestr
            po zakończeniu udziału we wsparciu.”
13) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do prorektora właściwego
           ds. kształcenia w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Kierownika Projektu.”
14) §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      „4. Decyzje prorektora właściwego ds. kształcenia są ostateczne i nie przysługuje od nich
           odwołanie.”
15) Uchyla się wszystkie załączniki do Regulaminu i wprowadza nowe wzory: Formularza
      zgłoszeniowego, Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
      rekrutacji, Umowy uczestnictwa w projekcie, Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
      Kwestionariusza osobowego i Oświadczenia uczestnika projektu, stanowiące załączniki
      do niniejszego zarządzenia.
 § 2
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
07.10.2019 14:07
Data aktualizacji:
17.10.2019 07:40
Liczba wyświetleń:
639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegulaminZarz77.pdf232.08 KB
Zal177Rformularz zgłoszeniowy.doc383.5 KB
Zal2R77zgodaprzetwarzaniedanych.doc325.5 KB
Zal3R77umowauczesnictwawprojekcie.doc368 KB
Zal4R77deklaracja.doc341.5 KB
Zal5R77kwestionariusz.doc364 KB
Zal6R77Oświadczenie.doc361.5 KB
Zarz77.pdf1.04 MB